Stop wypalaniu traw!

Gmina Siekierczyn apeluje o powstrzymywanie się przed wypalaniem traw!

Gmina Siekierczyn apeluje o powstrzymywanie się przed wypalaniem traw!

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098) Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”

Art. 131, pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.”

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021, poz. 1275, 148)

Art. 30, pkt 3 „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych.”

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2021, poz. 2345, 2128)
Art. 163 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2021, poz. 2008)
Art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

PAMIĘTAJMY !!!

Wypalanie łąk i nieużytków stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego – ginie wiele gatunków zwierząt i roślin oraz niszczy się miejsca ich rozwoju.
Wypalanie traw nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie - doprowadza do jej wyjałowienia.

Tylko świadomość społeczeństwa jest w stanie uchronić nasze bezpieczeństwo, różnorodność biologiczną łąk, nieużytków i lasów przed skutkami pożarów wywołanych wypalaniem traw!