Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby, udzielające gościny uchodźcom, mogą ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Osoby, udzielające gościny uchodźcom, mogą ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

16 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym w Polsce w związku z działaniami wojennymi.

We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, którym wnioskodawca udzielił gościny oraz adres miejsca ich pobytu.

Osoba składająca wniosek musi złożyć oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia oraz oświadczenie, że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W załącznikach – wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

(ŁCR)

Załączniki
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wersja doc