Sesja Rady Powiatu. Nowy Komendant Powiatowy Policji

Jak już wspominaliśmy, 3 lutego br. podinspektor Piotr Pietrykowski, dotychczasowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, zakończył służbę. Jego obowiązki przejął dotychczasowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Obaj Panowie zaproszeni zostali na Sesję Rady Powiatu Lubańskiego.

Jak już wspominaliśmy, 3 lutego br. podinspektor Piotr Pietrykowski, dotychczasowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, zakończył służbę. Jego obowiązki przejął dotychczasowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Obaj Panowie zaproszeni zostali na Sesję Rady Powiatu Lubańskiego.

Walery Czarnecki, starosta lubański podziękował Panu Piotrowi Pietrykowskiemu za pełnioną służbę.

Czas Naszej współpracy oceniam jako owocny i za to - w imieniu Mieszkańców Powiatu Lubańskiego bardzo dziękuję. Doceniam Pana wysiłek i troskę o bezpieczeństwo powiatu i życzę pomyślności. Ostatnie podsumowanie roczne działalności Policji wypadło bardzo pozytywnie. Był to niezwykle trudny czas, czas związany z pandemią. Chciałbym za to podziękować – mówił Walery Czarnecki.

3 lutego Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu podinspektor Piotr Pietrykowski pożegnał się z policjantami i pracownikami lubańskiej komendy, w związku z zakończeniem służby w Policji. Podczas ostatniej sesji wyrazy uznania skierował również do Radnych Rady Powiatu Lubańskiego.

Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, Panie Komendancie, Wysoka Rado, chciałem serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę z Państwem jak i z pozostałymi samorządami Powiatu Lubańskiego. Bardzo cenię sobie tą współpracę, tą codzienną wymianę informacji, kontakt, wspieranie. Ten ostatni rok pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu był dla mnie bardzo intensywny. W dalszym ciągu zmagaliśmy się z pandemią, bardzo dużą ilością nałożonych na nas zadań. Wymienialiśmy się w tym zakresie informacjami na cotygodniowych spotkaniach ze Starostą, samorządami i innymi formacjami. Dziękuję Panu Staroście osobiście za koordynację wszelkiego rodzaju działań. Dziękuję również mieszkańcom Powiatu Lubańskiego za te 20 lat służby, gdzie mogłem im pomagać, wspierać – też otrzymywałem dużo ciepłych słów za działalność lubańskiej policji. Nowemu Komendantowi Panu Markowi życzę przede wszystkim szczęścia, zdrowia, oby wszystkie działania kończyły się sukcesami, aby wszystkie działania poszukiwawcze również kończyły się odnalezieniem osób. Jeszcze raz dziękuję za współpracę – podkreślił Piotr Pietrykowski.

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu powierzenie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu przypadło młodszemu inspektorowi Markowi Sroczyńskiemu, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Miliczu.

Komendant Marek Sroczyński to doświadczony oficer, który służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. 28-letnie doświadczenie służbowe pozwoliło realizować ustawowe zadania policjanta w różnych komórkach i jednostkach. Pierwsze policyjne kroki młodszy inspektor Marek Sroczyński stawiał w batalionie Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie pełnił służbę w śląskim garnizonie policji, a dokładnie w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu. W lutym 2013 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Szombierkach. Od 2016 roku piastował stanowisko szefa dwóch Komisariatów Policji na terenie Zabrza. W 2018 roku powołany został na stanowisko Komendanta Komisariatu V Policji w Bytomiu. Od dnia 13 stycznia 2021r. do dnia 03 lutego br. pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu. Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz wiedzę, będzie wykorzystywał by jak najlepiej pokierować powierzoną mu jednostką organizacyjną Policji.

Pan Walery Czarnecki Starosta Lubański powitał nowo powołanego Komendanta Policji w Lubaniu, podkreślając, że okres sprawowania funkcji komendanta jest trudny i chrakteryzujący się dużą ilością wyzwań. - Sądzę i wyrażam nadzieję, że zostaną pokonane. Cieszę się bardzo, że będę miał możliwość współpracy z Panem Inspektorem – mówił starosta.

Następnie prowadząca obrady Halina Białoń, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych – 16 osób obecnych wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu Lubańskiego. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej 45. sesji Rady Powiatu Lubańskiego.

Radni procedowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2022 rok. Podjęto również uchwały:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Leśna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna”;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Lubański do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30.12.2021 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Lwóweckiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
  • w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Mechanicznych w Lubaniu;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Lubaniu