Kwietniowa sesja nadzwyczajna

13 kwietnia br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

13 kwietnia br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

Sesję, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, zwołano w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/141/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań. Zmiana wiąże się z ujednoliceniem opłaty za pojemniki i worki na odpady komunalne o tej samej pojemności. Dotyczy to odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, np. z instytucji użyteczności publicznej czy firm. Uchwała zakłada obniżenie opłat za worki, co ma zachęcić przedsiębiorców do segregowania odpadów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności, również jednogłośnie, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2022 rok zwiększającą dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 778.538,50 zł. Środki te pochodzą od Wojewody Dolnośląskiego z Funduszu Pomocowego, i są przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy schronili się w naszym mieście przed wojną.

Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 104.273.455,43 zł, natomiast plan wydatków 119.950.728,48 zł.

(ŁCR)