Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu

Powiat Lubański wraz z zachodnim partnerem z Löbau jest w trakcie realizacji projektu mającego za zadanie doposażenie straży pożarnych po obu stronach granic. Wartość projektu to kwota 1.290.507,86 euro.

Powiat Lubański wraz z zachodnim partnerem z Löbau jest w trakcie realizacji projektu mającego za zadanie doposażenie straży pożarnych po obu stronach granic. Wartość projektu to kwota 1.290.507,86 euro.

W dniu 05 04 2022 r. odbyło się spotkanie partnerów w mieście Löbau. Stronie niemieckiej przewodniczył nowo wybrany Nadburmistrz Miasta Löbau - Albrecht Gubsch, a po stronie polskiej, Walery Czarnecki - Starosta Lubański.

Przedmiotem rozmów była realizacja projektu finansowanego ze środków Interreg Polska-Sachsen pn.” Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona klimatu”, a przede wszystkim wymiana informacji na temat inwestycji realizowanych po obu stronach w ramach projektu m.in. instalacji systemów ostrzegania przed katastrofami wynikającymi z postępujących zmian klimatu, budowa systemów łączności pomiędzy służbami zarządzania kryzysowego.

Poruszono też problemy związane z organizacją ćwiczeń przygranicznych straży pożarnych i realizacją transgranicznego obozu dla członków młodzieżowych ochotniczych straży pożarnych. Rozważano też kwestie związane z przygotowaniem i organizacją objazdowej wystawy dotyczącej zagadnień związanych z ochroną przed skutkami zmian klimatycznych. Strona niemiecka zaprezentowała zakupione w ramach projektu zapory przeciwpowodziowe oraz ciężki samochód bojowy.

Nie jest to pierwszy wspólny projekt. W roku 2015, dzięki ustaleniom Walerego Czarneckiego i Nadburmistrza Miasta Löbau, Ditmara Bucholza – Powiat Lubański wraz Miastem Löbau złożył wspólny wniosek do Interreg-u. Wniosek uzyskał akceptację. W latach 2016-18 realizowano projekt pn. „Kommando zur hife/ Na pomoc”, który został bardzo dobrze oceniony przez Władzę Wdrażającą Interreg Polska-Sachsen. Korzyści z realizacji tego projektu są nieocenione ponieważ obie strony zyskały wymierne korzyści w postaci zakupionego sprzętu i nie tylko. Po obu stronach granicy strażacy uczyli się języka Partnerów, poznawali systemy zarzadzania kryzysowego i przygotowywali się do wspólnych działań na wypadek stanów zagrożenia.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Lubaniu