LVIII Sesja Rady Miasta Lubań

26 kwietnia br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się 58. w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

26 kwietnia br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się 58. w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z LVI i LVII sesji, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

W kolejnym punkcie obrad dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Grażyna Glodek przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z działalności placówki w 2021 r. i w roku bieżącym.

Następnie zostały podjęte dwie uchwały w sprawie przyznania medalu „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LUBANIA”: Michałowi Turkiewiczowi (pośmiertnie) i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Przy jednym głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę dotycząca nadania nazw ulicom: Kanarkowa, Orla i Sowia.

Więcej emocji wzbudziła uchwała dotycząca nadanie nazwy ulicy Dobre Miejsce. Radni zastanawiali się, czy nazwa jest poprawna gramatycznie i czy nie będzie problemów z jej odmianą. Poza tym, wg części radnych, „Dobre Miejsce” nie pasuje do nazw pobliskich ulic. Ostatecznie uchwała została podjęta przy 11 głosach za, 7 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się.

Przy 14 głosach za i 4 przeciw radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na oddanie w najem nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Słonecznej 2 (budynek prywatnego przedszkola „Słonecznego”) w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Jednogłośnie przyjęto "Program opieki nad zabytkami dla miasta Lubań 2022-2025", który wcześniej został zaopiniowany pozytywnie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Radni podjęli również uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przy jednym głosie wstrzymującym się) oraz jednogłośnie uchwałę określającą zakres pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Lubań na rzecz obywateli Ukrainy.

Ostatnia uchwała, którą podjęli radni, dotyczyła zmian w budżecie miasta na 2022 r. Po zmianach plan dochodów budżetu miasta wynosi 104.455.741,43 zł, natomiast plan wydatków - 120.133.014,48 zł.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 31 maja br.

(ŁCR)