Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima.

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima.

Zarządzenie nr 81/2022
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Przedszkola Miejskiego nr 3 z siedzibą w Lubaniu, ul. Różana 1, 59-800 Lubań; Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima z siedzibą w Lubaniu, ul. Mieszka II 1, 59-800 Lubań.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora:

Przedszkola Miejskiego nr 3 z siedzibą w Lubaniu, ul. Różana 1, 59-800 Lubań.
Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima z siedzibą w Lubaniu, ul. Mieszka II 1, 59-800 Lubań
§ 2. Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Edukacji Urzędu Miasta Lubań.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

Załączniki
zarządzenie_ogłoszenie_konkursy_2022.pdf
057KLA~1.PDF