Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz

Wykonywanie każdej pracy w gospodarstwie rolnym i nie tylko, niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, które w efekcie mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka jest podstawowym celem działalności prewencyjnej KRUS i wielu uregulowań prawnych dotyczących takich dziedzin życia, jak wymagania w zakresie budowli, korzystania z energii elektrycznej, poruszania się po drogach czy też bezpośrednio przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonywanie każdej pracy w gospodarstwie rolnym i nie tylko, niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, które w efekcie mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka jest podstawowym celem działalności prewencyjnej KRUS i wielu uregulowań prawnych dotyczących takich dziedzin życia, jak wymagania w zakresie budowli, korzystania z energii elektrycznej, poruszania się po drogach czy też bezpośrednio przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ograniczenie bądź całkowita eliminacja zagrożeń wypadkowych i chorobowych przy pracach związanych z chowem bydła jest określona w wymaganiach dotyczących:

  • Budynków inwentarskich ich wyposażenia oraz lokalizacji
  • Budynków i budowli pomocniczych
  • Stosowanych technologii chowu zwierząt
  • Wypasu i przepędu zwierząt
  • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych

Lokalizacja budynków inwentarskich powinna w pierwszej kolejności zapewniać prawidłowe rozwiązania transportu technologicznego. Wzajemne położenie budynku inwentarskiego z innymi budowlami powinno wykluczyć krzyżowanie się różnych ciągów (gnojowych, paszowych, przepędowych). Należy uwzględnić wystarczająco duży obszar przy budynkach inwentarskich w celu urządzenia okólników (wybiegów dla zwierząt). W pomieszczeniach przeznaczonych dla inwentarza powinno się uwzględnić wymagania zootechniczne i zoohigieny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z reguły lepsze warunki bytowe zwierząt – to lepsze warunki do pracy.

W budynku przeznaczonym dla bydła szczególne wymagania dotyczą posadzki. Podłogi budynków inwentarskich powinny być wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, odpornych na działanie ługów i kwasów, łatwo zmywalnych, odpornych na ścieranie i nieśliskich, a także przystosowanych do obciążenia wynikającego z ruchu i koncentracji stada zwierząt (np. przed udojem), jak i środków transportowych stosowanych do zadawania pasz lub usuwania obornika.

Obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby dorosłe, sprawne fizycznie, nastawione przyjaźnie do zwierząt i przestrzegając zasad higieny. Obsługa zwierząt powinna być wykonywana w miarę możliwości stale przez tę samą osobę, w tych samych, stałych porach dnia, co pozwala na odpowiednie poznanie i kształtowanie zachowań zwierząt.

W kontaktach z człowiekiem zwierzęta nigdy nie powinny być straszone i zaskakiwane postępowaniem człowieka.

Nie ma jednego, skutecznego sposobu zapobiegania wypadkom przy pracy ze zwierzętami, jednak podstawą są:

  • Zasada ograniczonego zaufania
  • Wzmożona uwaga i koncentracja, nawet podczas wykonywania najprostszych czynności

Źródło infoirmacji: Gmina Platerówka