Gmina Leśna: ogłoszenie

Samorząd informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Pobiednej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Samorząd informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Pobiednej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

W dniu 5 lipca 2022 r. do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z siedzibą 59-814 Pobiedna, ul. Dworcowa 73 na realizację zadania publicznego ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4, ust. 1 pkt 16 ustawy) pt. Międzynarodowy Festiwal „Dzieci i Kwiaty” na Stacji Wolimierz. Tradycja i nowoczesność.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesna.nv.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19) oraz na stronie internetowej www.lesna.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej (poniedziałki w godz. 7.00 – 16.00, wtorki, środy i czwartki – w godz. 7.30 – 15.30, piątki – w godz. 7.00–14.00),
drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.slodzinski@lesna.pl oraz
listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna

W załączeniu: złożona oferta