Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków ?

Wiadomość Gminy Siekierczyn o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wiadomość Gminy Siekierczyn o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia.

Zgłoszenie dostępne jest w Urzędzie Gminy Siekierczyn oraz oraz pod linkiem:

https://bip.siekierczyn.pl/m,196,ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych.html

 

Zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy Siekierczyn pokój nr 4 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271.


Pouczenie

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości ciekłych przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Siekierczyn. Pamiętać należy że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z posesji, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022., poz. 1297).

W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Prosimy mieszkańców o udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.