Jesienne obrady

Energetyka cieplna miasta, działania na wypadek zdarzeń losowych, sprawy budżetowe oraz przyznanie medali dla zasłużonych mieszkańców to niektóre zagadnienia poruszone na wrześniowej Sesji Rady Miasta Lubań.

Energetyka cieplna miasta, działania na wypadek zdarzeń losowych, sprawy budżetowe oraz przyznanie medali dla zasłużonych mieszkańców to niektóre zagadnienia poruszone na wrześniowej Sesji Rady Miasta Lubań.

We wtorek 27 września lubańscy radni spotkali się po raz 63 w tej kadencji (tryb zdalny). Po przyjęciu protokołów czerwcowej oraz sierpniowej sesji zatwierdzono sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Pytań ze strony radnych nie brakowało. W większości dotyczyły one bieżących lub planowanych inwestycji miejskich, w tym modernizacji dróg, oświetlenia, rewitalizacji parku czy kanalizacji deszczowej. W tej części radni zostali poinformowani, że temat sierpniowych ulewnych deszczów i związanych z nimi uszkodzeń (infrastruktury drogowej wraz z  zalanymi piwnicami) został zgłoszony jako straty powodziowe do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Straty zostały oszacowane na 1,7 mln zł, a magistrat czeka obecnie na rozpatrzenie wniosku.

Na sesji miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lubaniu Przemysław Kuchmistrz omówił kwestię bezpieczeństwa energetyki cieplnej miasta (więcej w artykule: „Bezpieczeństwo energetyki cieplnej Lubania”), zaś Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta Lubań, Arkadiusz Zając mówił o podstawowych zadaniach i specyfice swojej komórki. Urzędnik przedstawił zagrożenia, jakie mogą dotyczyć miasta, podkreślając, że Lubań nie jest zaliczany do miejscowości o szczególnym zagrożeniu.

- Jednak liczyć się należy z prawdopodobieństwem wystąpienia następujących zagrożeń: zagrożenie powodziowe, zagrożenie pożarowe, intensywne zjawiska atmosferyczne, katastrofy drogowe i kolejowe, akty terroryzmu. Jeśli chodzi o zagrożenia powodziowe przez miasto Lubań przepływa Kwisa i Siekierka, których to wody przy niesprzyjających okolicznościach i warunkach pogodowych mogą podtopić okolice ulic usytuowanych przy wspomnianych rzekach – dodał Arkadiusz Zając, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta Lubań.

Jednym z tematów obrad był także raport z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2021 rok”, jak również informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2022 roku, omówiona przez Skarbnika Miasta Łukasza Maćkowiaka.

- Podsumowując, zrealizowane dochody budżetu miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Z analizy struktury dochodów za pierwsze półrocze 2021 i 2022 płynie wniosek, że znaczne zwiększenie dochodów miasta możliwe jest tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych albo zmiany struktury dochodów przez sejm. Ten pierwszy czynnik zadziałał na nas pozytywnie, jako gmina pozyskaliśmy bardzo duże środki na realizacje zadań inwestycyjnych. Obecnie plan inwestycji na ten rok przekracza 30 mln zł i jest to rekordowy poziom. Również w następnych latach ten poziom będzie dosyć wysoki. Drugi czynnik, czyli zmiana struktury dochodów przez sejm miał negatywny wpływ na budżet miasta, wprowadzone reformy w zakresie podatku PIT w 2019, 2021 i 2022 zubożyły dochody bieżące uzyskiwane z tego tytułu […]. Pomimo znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej i niekorzystnych dla samorządu reform osiągnięto wykonanie planu dochodów na poziomie odpowiednio 53,6%, a w przypadku wydatków 45,6%. Ponadto uzyskano dodatni wynik finansowy, 1 mln 221 tys. zł. I osiągnięto nadwyżkę operacyjną, co też należy uznać za sukces – podkreślał Skarbnik Miasta Lubań, Łukasz Maćkowiak.

W dalszej części sesji radni przystąpili do podjęcia uchwał. Nie mieli żadnych zastrzeżeń co do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Papieża Jana Pawła II stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Jednogłośnie podjęli także uchwałę w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2022 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 109.163.002,24 zł, zaś plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 124.840.275,29 zł. Radni podjęli również trzy uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta Lubania”. Medale przyznano Leonardzie Kawie oraz Helenie Narewskiej – działaczkom społecznym, wolontariuszkom, a nade wszystko „opiekunkom mieszkańców”, które od wielu lat prężnie działają (poza pracą zawodową) w kilku organizacjach charytatywnych, przy akcjach pomocowych, jako organizatorki i współorganizatorki zbiórek, programów wsparcia, a nawet kolonii letnich. Medal otrzymał również Stanisław Kostka, pedagog, działacz solidarnościowy i współinicjator ważnych akcji miejskich. Kolejna Sesja Rady Miasta Lubań odbędzie się 25 października br.

(ŁCR)