Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia Starosty Lubańskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Powiatu Lubańskiego, są już tradycją. Dlatego też w 2022 r. także przyznano stypendia, tym razem 7 uczniom szkół i placówek powiatowych.

Stypendia Starosty Lubańskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Powiatu Lubańskiego, są już tradycją. Dlatego też w 2022 r. także przyznano stypendia, tym razem 7 uczniom szkół i placówek powiatowych.

Wręczył je Walery Czarnecki, Starosta Lubańskiego wraz z Haliną Białoń, Przewodniczącą Rady a uroczystość ich wręczenia odbyła się w czwartek 29 września w sali narad lubańskiego starostwa. Sylwetki uczniów oraz ich osiągnięcia zaprezentował Konrad Rowiński, Wicestarosta Lubański.

W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się:

z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu:

  • Maja Trefler – w roku szkolnym 2021/2022 uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzonym programem nauczania: biologia i chemia.
  • Gracjan Marczuk – w roku szkolnym 2021/2022 uczeń trzeciej klasy Technikum Rachunkowości.

z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu:

  • Kornelia Posmyk  - w roku szkolny 2021/2022 uczennica III klasy Technikum w zawodzie technik logistyk.
  • Alan Jasiński w roku szkolny 2021/2022 uczeń II klasy Technikum w zawodzie technik logistyk.

z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu:

  • Bartłomiej Piwowarski – w roku szkolny 2021/2022 uczeń II Technikum im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu, w zawodzie technik elektryk.

ze Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu:

  • Weronika Różańska – jest uczennicą szóstej klasy skrzypiec. Ukończyła szkołę z wyróżnieniem , otrzymując na świadectwie oceny bardzo dobre oraz celującą z głównego instrumentu skrzypiec.

ze Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu:

  • Dawid Widuch w roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem II klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu, realizuje opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia.

W tym roku każdy uczeń otrzymał 1.140,00 zł stypendium. Z budżetu Powiatu Lubańskiego na ten cel przeznaczono kwotę 7.980,00 zł.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem bądź finalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, i uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5. Stypendium może być przyznane także za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada udokumentowane sukcesy w konkursach artystycznych organizowanych w regionie, województwie lub kraju.

Starosta Walery Czarnecki złożył gratulacje najzdolniejszym uczniom powiatu za ich osiągnięcia w minionym roku szkolnym, życząc dalszych sukcesów i pozostania w gronie najzdolniejszych.