LXV sesja Rady Miasta Lubań

25 października br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXV w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

25 października br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXV w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z LXIII i LXIV sesji radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Zastępca Burmistrza Mateusz Zajdel, przedstawiając radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2021/2022 wraz z informacją o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Jastrzębski, zaś analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych omówił Zastępca Burmistrza Mateusz Zajdel.

Następnie radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Ta kwestia wywołała burzliwą dyskusję i ostatecznie uchwała została podjęta 10 głosami za przy 9 głosach przeciw.

W myśl ww. uchwały, podatek od nieruchomości w 2023 roku od budynków mieszkalnych będzie wynosił 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość wystąpienia do Burmistrza Miasta Lubań o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. z uwzględnieniem autopoprawki, wniesionej na sesji, podjęta została jednogłośnie.

Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 116.148.626,98 zł, natomiast plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 131.825.900,03 zł.

Zastępca Burmistrza M. Zajdel poinformował, że 11 listopada w Lubaniu odbędą się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 29 listopada br.

(ŁCR)