Informacja o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2021/ 2022

Jednym z punktów październikowej sesji Rady Miasta Lubań była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2021/2022 wraz z informacją o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Jednym z punktów październikowej sesji Rady Miasta Lubań była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2021/2022 wraz z informacją o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Została ona przedstawiona radnym przez Zastępcę Burmistrza Miasta Lubań Mateusza Zajdla.

Lubańskie szkoły podstawowe i przedszkola w liczbach

Na terenie miasta działają 4 szkoły podstawowe (SP1, SP2, SP3 i SP4) i 3 przedszkola publiczne (PM1, PM3, PM5), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań. Ponadto w Lubaniu są 4 przedszkola niepubliczne.

W minionym roku szkolnym najliczniejsza była Szkoła Podstawowa nr 4 (611 uczniów w 27 oddziałach), dalej w kolejności: SP1 – 538 w 24 oddziałach, SP2 – 412 w 18 oddziałach i SP3 – 57 w 5 oddziałach.

Do przedszkoli miejskich uczęszczało 347 dzieci w 16 oddziałach. Do PM1 uczęszczało 64 wychowanków w 4 oddziałach, do PM 3 – 118 w 5 oddziałach i do PM5 – 165 w 7 oddziałach.

Do jednostek niepublicznych uczęszczało łącznie 433 dzieci.

Wzrost etatów nauczycielskich

W Gminie Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2021/2022 etaty nauczycielskie wyniosły 209,95 tj. o 18,04 etatu więcej niż w roku szkolnym 2020/2021. Ma to związek m.in. z koniecznością zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęciami rewalidacyjnymi, zatrudnieniem nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest w lubańskich placówkach: 8 w przedszkolach i 46 w szkołach podstawowych. Większość z nich (6 przedszkolaków i 34 uczniów) uczęszcza do oddziałów ogólnodostępnych, pozostali zaś do oddziałów integracyjnych.

Frekwencja

W porównaniu z rokiem szkolnym 2020/ 2021 wystąpił spadek frekwencji w SP1 i SP4. Natomiast wzrost wskaźnika obserwowano w SP2 i SP3.

Udział w konkursach

Uczniowie naszych szkół szczególnie licznie uczestniczą w konkursach sportowych (1030 uczniów, co stanowi prawie 64% ich ogólnej liczby). 271 uczniów brało udział w konkursach przedmiotowych, 134 w konkursach artystycznych i 3 w konkursach muzycznych i tanecznych.

Kadra nauczycielska

W miejskich placówkach w ubiegłym roku szkolnym zatrudnionych było 10 nauczycieli stażystów, 35 kontraktowych, 71 mianowanych i 116 dyplomowanych.

Ponad 80% nauczycieli brało udział w kursach doskonalących.

Prawie połowa lubańskiej kadry pedagogicznej ma prawo do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.

Finanse

W roku 2021 subwencja oświatowa wyniosła 12 599 075 zł i była wyższa o 343 661 zł w stosunku do roku 2020. Środki z budżetu miasta to kwota 14 892 811,07 zł i jest wyższa o 470 822,56 zł w stosunku do roku 2020. Natomiast w roku 2022 subwencja oświatowa wynosi 13 808 499,00 zł.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka wyniosła w 2021 r. 10 680,74 zł, co dało łączną kwotę 4 489 265,38 zł.

Opieka zdrowotna

W SP1 i SP 2 opiekę profilaktyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiskowa, natomiast w SP3 i SP 4 higienistka szkolna. Gmina Miejska Lubań ma ponadto podpisaną umowę z NZOZ „Twój dentysta” z siedzibą w Olszynie w zakresie leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Dyskusja odnośnie do lubańskiej oświaty

Radni zainteresowali się opłacalnością utrzymania działalności Szkoły Podstawowej nr 3. Decyzję w sprawie jej likwidacji lub reorganizacji podejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty i to z nim mogą być prowadzone rozmowy na ten temat. Być może szkoła, do czasu samoistnego wygaszenia się oddziałów, zostanie przeniesiona do innego budynku lub dzieci zostaną przepisane do którejś z pozostałych szkół na terenie miasta.

Kwestia dalszych losów szkoły zapewne będzie omawiana i z rodzicami, i z dyrekcją, i z radą pedagogiczną placówki. M. Zajdel zwrócił jednak uwagę na fakt, że w SP3 są 2 oddziały integracyjne, na które jest zwiększona subwencja oświatowa. Są to klasy liczące około 10 uczniów, a ich organizacja ma za zadanie zapewnienie specjalnej opieki dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Podniesiona została również kwestia zbyt małej liczby miejsc w miejskim żłobku. Okazuje się, że rozwiązanie tego problemu łączy się z dalszymi losami SP3. Jeśli szkoła zostanie przeniesiona lub zlikwidowana, to będzie można starać się o zagospodarowanie części pomieszczeń na potrzeby żłobka. Przy minimum trzech oddziałach żłobkowych, ilość miejsc wzrosłaby o 25. Wszystko jednak zależy od konkretnych przepisów dot. ilości dzieci na danym metrażu itp.

(ŁCR)