Dla kogo zwiększony limit tańszej energii elektrycznej w 2023 r.?

2 MWh rocznie to limit energii elektrycznej, za którą w 2023 r. zapłacimy według cennika z 2022 r. Nadwyżka będzie liczona według stawek za prąd z 2023 r.

2 MWh rocznie to limit energii elektrycznej, za którą w 2023 r. zapłacimy według cennika z 2022 r. Nadwyżka będzie liczona według stawek za prąd z 2023 r.

13 października br. prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dla kogo większy limit?

W myśl zapisów ww. ustawy ceny prądu zostały zamrożone na poziomie z 2022 r. do następujących limitów:

 • 2 MWh rocznie na jedno gospodarstwo domowe,
 • 2,6 MWh rocznie na gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba z niepełnosprawnością,
 • 3 MWh rocznie na rodzinę z Kartą Dużej Rodziny lub rodzinę rolniczą.

Po przekroczeniu tych limitów, odbiorcy będą rozliczani według stawek obowiązujących w 2023 r.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zwiększony limit?

Gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie 2 MWh, nie mają obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń.

Osoby niepełnosprawne, które są uprawnione do limitu 2,6 MWh, powinny złożyć jedynie oświadczenie skierowane do dostawcy prądu.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny, uprawnieni do limitu 3 MWh, również muszą złożyć oświadczenie do dostawcy prądu, załączając kopię karty i podając jej numer. Przedsiębiorstwo energetyczne, w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia do wglądu ważnej Karty Dużej Rodziny.

Oświadczenie muszą złożyć również rolnicy, załączając kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 r. wraz z numerem tejże decyzji.

Ww. oświadczenia należy złożyć na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

Jeśli odbiorcy nabyli prawo do zwiększonego limitu w trakcie trwania 2023 r., to limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

Limit 3MWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Posiadacz KDR otrzymuje zwiększony limit na tańszą energię elektryczną, która może zużyć na potrzeby:

 1. gospodarstw domowych,
 2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
 6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

A co powyżej limitu?

Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 2/ 2,6/ 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. określa maksymalną cenę energii ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych na poziomie 693 zł za 1 MWh.

Warto zacząć oszczędzać już teraz

Jeśli poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. dostawca energii stosuje upust.

Upust to 10% kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

(ŁCR)