Gotowi do zimowego utrzymania dróg

Powiatowy Zarząd Dróg będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych i wojewódzkich, za które odpowiada. Do ich dyspozycji będzie 6 samochodów ciężarowych, uzbrojonych w piaskarko – solarki i pługi odśnieżne oraz m. in. pług wirnikowy.

Powiatowy Zarząd Dróg będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych i wojewódzkich, za które odpowiada. Do ich dyspozycji będzie 6 samochodów ciężarowych, uzbrojonych w piaskarko – solarki i pługi odśnieżne oraz m. in. pług wirnikowy.

Ostatnia sesja była czasem na zapoznanie się z planem zimowego utrzymania dróg w Powiecie Lubańskim w sezonie 2022/2023. Informację na ten temat przedstawił Włodzimierz Stefański, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu.

W trakcie obrad Rada Powiatu podjęła 6 uchwał. Radni procedowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2022 rok.

Podjęto również uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu oraz Uchwały Nr XLVII/356/2022 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2022 dla Powiatu Lubańskiego, na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Piąta regulacja dotyczyła zmiany Uchwały Nr X/103/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.

Radni wyrazili również zgodę na zawarcie porozumień dotyczących określenia wysokości i zasad pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników z terenu innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu.

Walery Czarnecki, Starosta Lubański złożył w formie pisemnej sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 17.09.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego za miesiąc wrzesień 2022 r.