LXVI sesja Rady Miasta Lubań

29 listopada br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXVI w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

29 listopada br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXVI w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu poprzedniej sesji radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytania, padające ze strony radnych, dotyczyły trwających na terenie miasta inwestycji.

Informacje nt. zaawansowania prac modernizacyjnych krytej pływalni „Laguna” i hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawił Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju UM Mariusz Tomiczek

W dyskusji wziął także udział dyrektor inwestycyjny w Funduszu BaltCap i członek zarządu spółki IZIM Maciej Kopański, który szczegółowo odpowiadał na pytania dotyczące różnych aspektów inwestycji.

Ważną informacją dla mieszkańców jest to, że wykonawca chce, aby hala sportowa była dostępna dla uczniów SP2 już od przyszłego semestru.

- Termin końcowy, jeśli chodzi o całość obiektu, to jest to jesień przyszłego rokumówił M. Kopański, podkreślając, że przejściowe problemy z dostępem do materiałów budowlanych czy wykończeniowych (np. obecnie płytek ceramicznych) nie wpłyną na ustalenia zapisane w umowie.

M. Kopański bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat współpracy z lubańskim samorządem. Prowadzenie dialogu i samo przygotowanie inwestycji ocenił jako wzorcowe. Chwalił wybór doradców finansowych i technicznych, dzięki czemu i projekt, i umowa zostały przygotowane bardzo dobrze, co – jak powiedział przedstawiciel spółki IZIM – jest ewenementem, jeśli chodzi o samorządy.

Na zakończenie tej części spotkania M. Kopański odniósł się do 17 celów zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez ONZ w 2015 r. (tzw. Agenda 2030). Lubański projekt PPP jako pierwszy w Polsce zostanie oceniony wg metodologii UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej). Ocena będzie dotyczyć wpływu realizacji projektu na wszystkie 17 obszarów Agendy 2030. Ewaluacja obejmie wszystkie obiekty sportowe w mieście, które wspólnie tworzyć będą ofertę pod hasłem „Aktywny Lubań”.

Więcej informacji w artykule „Pływalnia Laguna i hala sportowa coraz bliżej”.

Kolejny etap obrad stanowiło pierwsze czytanie budżetu miasta na 2023 r., które przedstawił Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak. Dyskusja oraz głosowanie nad budżetem na nadchodzący rok odbędą się na sesji grudniowej.

W dalszej części radni zajęli się podjęciem uchwał. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubań (ul. Groszkowa) została podjęta jednogłośnie.

Uchwała dotycząca przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok również nie wzbudziła kontrowersji i radni podjęli ją jednogłośnie.

Wszyscy radni przychylili się także do propozycji zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. W strukturach MDK znajdzie się teraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający dotychczas w ramach Ośrodka Wsparcia Dziennego. Kolejna zmiana dotyczyła rozszerzenia działalności gospodarczej tej instytucji o możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej w kawiarence MDK.

Jednogłośnie uchwalono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w śródmieściu miasta Lubań oraz określono wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Gorące dyskusje wywołała natomiast uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach miasta Lubań.

- Stawki za zajęcie pasa drogowego nie były aktualizowane od 2004 r., dlatego skala podwyżek jest może spora, jednak, porównując stawki w innych samorządach, ustalone kwoty nie są wygórowane - argumentował Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński.

Finalnie ww. uchwała została podjęta 15 głosami za i 6 przeciw.

Zmiany w budżecie miasta na 2022 r. wraz autopoprawką, dotyczącą środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 oraz uchwałę dotyczącą zmiany Uchwały Nr XLIX/307/2021 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2036 (również z autopoprawką) radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 28 grudnia br.

(ŁCR)