Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Lubań

28 grudnia br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXVIII w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

28 grudnia br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXVIII w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z LXVI i LXVII sesji, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

W kolejnym punkcie obrad projekt uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak. Autopoprawka wprowadziła kilka zmian po stronie dochodów i wydatków. Finalnie budżet miasta na 2023 r. zakłada dochody w kwocie 109 040 544,38 zł, natomiast wydatki - 113 006 467,35 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano na poziomie 3 965 922,97 zł.

- Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia kwoty długu i brak konieczności emisji obligacji. Tak jak to wcześniej podkreślałem, jedyny czynnik, który mógłby spowodować emisję obligacji to pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych – po prostu jako wkład własny. Miałoby to jak najbardziej sens i uzasadnienie, abyśmy mogli kolejne zadanie inwestycyjne realizowaćmówił Łukasz Maćkowiak, Skarbnik Miasta Lubań.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Teresa Kraska odczytała następnie opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nt. projektu budżetu na 2023 r. Projekt uzyskał opinię pozytywną.

RIO wydała także opinię pozytywną nt. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2023–2036.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawiła również opinie komisji stałych nt. projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Wszystkie komisje wydały opinie pozytywne bez uwag i wniosków.

Kolejnym punktem była dyskusja nt. ww. projektów uchwał. Po jej zakończeniu radni jednogłośnie podjęli autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

Następnie – również jednogłośnie – podjęto uchwałę budżetową Gminy Miejskiej Lubań na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2036 (obie z uwzględnieniem autopoprawek).

Jednogłośnie radni podjęli również uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Lubań na I półrocze 2023 r., a także planu pracy Rady Miasta Lubań w ww. okresie.

Zgodnie przebiegło także głosowanie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2023 rok, a także Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2023-2025.

Następnie radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uchwałą zmieniającą regulamin wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań, uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Lubań oraz warunków i zasad korzystania z nich. Wszystkie trzy ww. uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Na koniec radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2022 rok oraz uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2036. Obie uchwały wraz z autopoprawkami zostały podjęte jednogłośnie.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 31.01.2023 r.

(ŁCR)