Komunikat Burmistrza Miasta Lubań

Burmistrz Miasta Lubań zawiadamia o sfinansowaniu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” zadania polegającego na zapewnieniu dwóm rodzinom repatriantów lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Burmistrz Miasta Lubań zawiadamia o sfinansowaniu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” zadania polegającego na zapewnieniu dwóm rodzinom repatriantów lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Na podstawie Porozumienia nr 3/REP/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lubań dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie mieszkań dla repatriantów, Gmina otrzymała dotację celową w łącznej kwocie 259.793,51zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 51/100) z przeznaczeniem na remont i wyposażenie lokali dla imiennie określonych rodzin repatriantów, o których mowa w Uchwale nr XL/268/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz Uchwale nr XL/269/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

z up. Burmistrza

Anna Gołos
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Gruntami,
Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprawę prowadzi:

Joanna Jasiorowska – Inspektor
Wydział GGNiR, Urząd Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14, pierwsze piętro, pokój nr 2
Tel.: 75 646 44 24