„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Miejska Lubań w roku 2023 przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Miejska Lubań w roku 2023 przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma na celu zapewnienie dostępu do  usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego   w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej (w tym dla opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnicy Programu nie będą ponosić żadnej odpłatności.

Programem może zostać objętych 10 osób tj. 5 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 5 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Osoby zainteresowane usługą prosimy o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu 75 6464468 i 75 6460411 lub osobisty Plac Lompy 1, pokój 4 lub 13 w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
oraz na stronie  bip mops lubań w zakładce ‘Opieka Wytchnieniowa”

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej