Pierwsza sesja Rady Miasta Lubań w nowym roku

31 stycznia br. – po prawie trzech latach obrad w trybie online – w Sali Rajców lubańskiego ratusza odbyła się LXIX w tej kadencji i pierwsza w 2023 r. sesja Rady Miasta Lubań.

31 stycznia br. – po prawie trzech latach obrad w trybie online – w Sali Rajców lubańskiego ratusza odbyła się LXIX w tej kadencji i pierwsza w 2023 r. sesja Rady Miasta Lubań.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą pamięci zmarłych w okresie międzysesyjnym: Jana Hałakucia – byłego Radnego Rady Miasta Lubań, od lat związanego z lubańskim samorządem oraz Marcina Kociańskiego – pracownika samorządowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miasta Lubań.

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z LXVIII sesji, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Pytania radnych dotyczyły m.in. komunikacji miejskiej, organizacji festiwalu Kommen und Gehen, kanalizacji deszczowej, projektu „Wulkan atrakcji”, usterek oświetlenia drogowego, stanu dróg miejskich (ul. Polna i Łąkowa).

W pierwszej części obrad wzięli udział naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów Urzędu Miasta Lubań i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, podległych UM, którzy – jako osoby merytorycznie odpowiedzialne za określone zadania – odpowiadali na powyższe zapytania.

Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdań komisji stałych Rady Miasta Lubań za 2022 r.

W drugiej części obrad, radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uprawnionych, niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów. Nowe stawki to: dla pojazdu o pojemności silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, dla pojazdu o pojemności silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lubaniu od 31.08.2023 r. Tu wywiązała się dyskusja dotycząca m.in. pomysłów na zagospodarowanie budynku szkoły. Samorząd zamierza wykorzystać go do poszerzenia oferty przedszkolnej i żłobkowej miasta. Pojawił się także pomysł umieszczenia tam domu pomocy społecznej.

W dalszej kolejności głosowaniu została poddana uchwała określająca górną stawkę opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na kwotę 120 zł za 1 m3.

Zajęto się również regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne źródła ciepła ograniczające niską emisję na terenie miasta w roku 2023, uchwałą dotyczącą przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 oraz uchwałą w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Jako ostatnie radni podjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta na 2023 r. oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2023 – 2036.

Podczas głosowań radni byli niezwykle zgodni i wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 28.02.2023 r.

(ŁCR)