Dostępny samorząd – granty

Gmina Olszyna podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Olszyna podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Gmina Olszyna otrzymała grant w wysokości 182 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Wprowadzanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miejskiego w Olszynie".

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Olszynie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Olszynie, instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu zostaną sfinansowane także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących. 

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

  • wprowadzenie oznaczeń w alfabecie Braille'a w budynku Urzędu Miejskiego oraz zakup pętli indukcyjnych,
  • zakup krzesła ewakuacyjnego,
  • usługę doradztwa w zakresie dostępności,
  • zakup i montaż planów tyflograficznych.

Grant jest finansowany z następujących źródeł:

  1. Ze śródków europejskich w kwocie 153 389,60 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu.
  2. Ze środków dotacji celowej w kwocie: 28 610,40 zł, co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu.

 Łączna wysokość wydatków ogółem przedsięwzięcia grantowego wynosi 227 600,00 zł w tym środki własne Gminy Olszyna wynoszą 45 600,00 zł.