Nabór do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologiczniej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu szuka specjalisty do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu szuka specjalisty do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Szczegóły naboru dostępne na stronie: http://biblioteka.miejska.luban.pl/biblioteka,m,15202,2023.html

DYREKTOR MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
SPECJALISTA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
ul. Rynek Ratusz 59-800 Lubań
1. Stanowisko pracy: specjalista w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu.
2. Wymiar etatu: ¾ etatu.
3. Rodzaj umowy: umowa o pracę (trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy)
4. Miejsce pracy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, ul. Rynek – Ratusz.
5. Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu oraz przestępstwa popełnione umyślnie,
3) niekaralność w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) wykształcenie średnie o profilu przyrodniczym + szkoła policealna z przygotowaniem pedagogicznym,
b) wykształcenie wyższe o kierunku przyrodniczym,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) preferowane doświadczenie i dobry kontakt w pracy z dziećmi i młodzieżą,
6. Wymagania dodatkowe:
1. wysoka kultura osobista, komunikatywność, odporność na stres,
2. umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
3. umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
4. znajomość środowiska przyrodniczego (fauny i flory) powiatu lubańskiego,
5. wiedza z zakresu ekologii, ochrony środowiska, biologii, przyrody i odnawialnych źródeł energii,
6. znajomość podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki odpadami,
7. kreatywność, silna motywacja do pracy,
8. sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
9. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
10.zaangażowanie w rozwój Biblioteki.
7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) obsługa czytelników i użytkowników księgozbioru RCEE,
2) organizowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących postawy prośrodowiskowe,
3) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów w zakresie edukacji ekologicznej,
4) przygotowywanie harmonogramów działań realizowanych przez RCEE,
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym: przedszkolami, szkołami, placówkami wychowawczymi,
organizacjami ekologicznymi, itp.,
6) działania popularyzujące wiedzę o środowisku,
7) promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media,
strona internetowa, Facebook)
8. Wymagane dokumenty:
1) Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny – własnoręcznie podpisane.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kwalifikacje zawodowe
i umiejętności).
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
5) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych.
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.
9. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 03 marca 2023r. w sekretariacie siedziby
MiPBP w Lubaniu do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: specjalista w MiPBP w Lubaniu”, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Biblioteki) na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
ul. Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań
2) Aplikacje, które wpłyną do MiPBP po terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
1) Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora MiPBP w Lubaniu.
2) Dyrektor MiPBP w Lubaniu w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu
lub nierozstrzygnięciu naboru.
3) Postępowanie konkursowe nastąpi w dniu 07.03.2023r. Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy,
zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumentacja z naboru nie będzie odsyłana. Oferty odrzucone, które nie
zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
4) Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka
chciał(a)by realizować w bibliotece - RCEE.
5) Z przeprowadzonego postepowania konkursowego zostanie przeprowadzony protokół.
6) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie BIP MiPBP: http://biblioteka.miejska.luban.pl/
7) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pracodawca zastrzega,
że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku,
z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie
pracownika od 01.04.2023 r.
8) Administratorem danych osobowych jest MiPBP w Lubaniu, Rynek–Ratusz, 59-800 Lubań. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ido@miastoluban.pl, tel. +48 75 64 64
408
9) Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie danych osobowych
zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Lubań, 14.02.2023 r.