LXX sesja Rady Miasta Lubań

28 lutego br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na 70. w tej kadencji sesji Rady Miasta Lubań.

28 lutego br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na 70. w tej kadencji sesji Rady Miasta Lubań.

Zgodnie z porządkiem obrad spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z LXIX Sesji Rady Miasta Lubań, która odbyła się 31 stycznia br. 

Następnie radni zajęli się sprawozdaniem z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Pojawiły się tu pytania dotyczące m.in. wprowadzenia zasad nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Lubań, spotkania gmin Zachodniego Obszaru Integracji w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych, systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, kwestii dotyczących oświetlenia ulicznego, spotkania nt. programów operacyjnych UE w latach 2021-2027, mikroprojektów dla organizacji pozarządowych.

Informację nt. prowadzonych egzekucji należności pieniężnych w latach 2021-2022 omówiła przedstawicielka Administracji Mieszkań Komunalnych Nikoletta Kaszuba. Ilość oddanych egzekucji do komornika w 2021 roku – 0, natomiast w 2022 – 4. W 2021 r. wypowiedziano 64 umowy, a w 2022 r. – 23. W 2021 r. nie wszczynano postępowań o nakaz zapłaty, natomiast w 2022 r. takich postępowań wszczęto 24.

Należność główna zadłużenia z tytułu czynszu i innych należności najemców lokali komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 3 371 772,47 zł. Odsetki na ten dzień wyniosły 1 126 194,86 zł, a koszty spraw sądowych 135 733,73 zł.

W dalszej części obrad radni jednogłośnie podjęli dwie uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 22 149,50 zł. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań zyskają szereg połączeń z ościennymi miejscowościami.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w budżecie miasta na 2023 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o 176 868,99 zł, w wyniku czego plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 110 727 556,73 zł, natomiast plan wydatków – 117 761 524,15 zł. Wprowadzone do budżetu środki związane są m.in. z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, wypłatą dodatku węglowego i wynagrodzeniem nauczycieli wypłacanym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Następna sesja Rady Miasta Lubań zaplanowana została na 28.03.2023 r.

(ŁCR)