Publiczne wyłożenie projektu SUiKZP miasta Świeradów-Zdrój

Z projektem można się poznać do 3 kwietnia br. Pisemne uwagi można zgłaszać do 28 kwietnia.

Z projektem można się poznać do 3 kwietnia br. Pisemne uwagi można zgłaszać do 28 kwietnia. 

Publiczne wyłożenie projektu SUiKZP miasta Świeradów-Zdrój w dniach od 10 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – II p. w godzinach urzędowania.

Projekt studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Miasta  www.swieradowzdroj.pl  oraz na stronie BIP Urzędu Miasta.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022.503) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Każdy ma prawo składania uwag  do studium i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail:  um@swieradowzdroj.pl   lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 kwietnia 2023 r.