II edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 20.03 – 29.03.2023 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadził II edycję kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniach 20.03 – 29.03.2023 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadził II edycję kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wzięło w nim udział 12 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego oraz Nadodrzańskiego OSG.

Ratownicy udzielający kwalifikowanej pierwszej pomocy, ze względu na charakter wykonywanych zadań służbowych często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Mają pierwszy kontakt z osobą w stanie nagłego zagrożenia życia i muszą podejmować działania mające na celu jej uratowanie. Biorąc pod uwagę warunki służby, działają oni w trudnym terenie przy jednoczesnym ograniczeniu w sprzęt wysokospecjalistyczny, a także brak doświadczenia płynącego z codziennego kontaktu z pacjentem.

W związku z tym, podczas intensywnego kursu funkcjonariusze uczyli się i doskonalili umiejętności praktyczne przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do ćwiczeń. Dodatkowo zapoznawali się z procedurami udzielania pomocy medycznej oraz taktyką działań ratowniczych. W zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej zdarzeniach.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
- resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,
-  tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
-  unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
-  ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
-  prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- stosowanie tlenoterapii biernej, czynnej,
- ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
- wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł ratownika. Nad przebiegiem egzaminu czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej.

Uzyskanie tytułu Ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bezprzyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego).
Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali  prowadzący szkolenie ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG.