LXXII sesja Rady Miasta Lubań

Zgodnie z porządkiem obrad spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia protokołów z LXX i LXXI Sesji Rady Miasta Lubań, które odbyły się 28 lutego i 13 marca br.

Zgodnie z porządkiem obrad spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia protokołów z LXX i LXXI Sesji Rady Miasta Lubań, które odbyły się 28 lutego i 13 marca br. 

Następnie radni zajęli się sprawozdaniem z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Pojawiły się tu pytania dotyczące m.in. naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Modernizacji UM, przetargu na bieżące remonty dróg i chodników, wniosków do programu Polski Ład dla zabytków, planów dotyczących zagospodarowania budynku po likwidowanej Szkole Podstawowej nr 3, remontu pływalni krytej i hali sportowej MOSiR, kampanii rodzinnej realizowanej przez Górnołużycki Związek 6 Miast.

W dalszej kolejności radni przyjęli „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok”, przygotowane przez dyrektorkę Ośrodka Wsparcia Dziennego Wiolettę Szymków.

Na marcowej sesji radni zajęli się 11 uchwałami. Pierwsza z nich dotyczyła przyznania medalu „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LUBANIA” Stowarzyszeniu Miłośników Górnych Łużyc.

Kolejna dotyczyła przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2023 roku. Program obejmuje: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Uchwała w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody dotyczyła dwóch drzew: cyprysika Lawsona i lipy drobnolistnej, które – w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego oraz zachowania ich dalszej żywotności – muszą być poddane pracom pielęgnacyjnym polegającym na stopniowej redukcji koron.

W drodze uchwały pozbawiono statusu pomnika przyrody klon pospolity o nazwie własnej Bartek, rosnący przy ul. Tkackiej w Lubaniu. Drzewo obumarło i obecnie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wprowadzenia ujednoliconych regulaminów korzystania z parku i skwerów na terenie Gminy Miejskiej Lubań, tj. parku na Kamiennej Górze i skwerów przy Alei Kombatantów, obok Wieży Brackiej (Park Niepodległości), przy ul. Staszica, przy ul. Zgorzeleckiej (Skwer św. Jakuba), przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz przy ul. Łącznej, a także regulaminów placów zabaw będących własnością Gminy Miejskiej Lubań.

Uchwała nr 7 dotyczyła zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań”.

Uchwałę dotyczącą nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu, podobnie jak siedem poprzednich, radni Rady Miasta Lubań podjęli jednogłośnie.

Przy uchwale nt. likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lubaniu zawiązała się krótka dyskusja, jednak ostatecznie radni podjęli ww. uchwałę dwudziestoma głosami za i jednym przeciw.

Plan zagospodarowania zwolnionego budynku przewiduje rozszerzenie oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz przeniesienie tam żłobka, dzięki czemu będzie możliwe zwiększenie ilości miejsc dla najmłodszych dzieci, objętych opieką.

Dwie ostatnie uchwały radni podjęli jednogłośnie. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany w budżecie miasta na 2023 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 111.830.238,95 zł, natomiast plan wydatków 119.566.415,54 zł.

Druga uchwała dotyczyła zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2023 – 2036. Autopoprawkę do ww. uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak. Zmiana, wprowadzona autopoprawką, dotyczyła ujęcia wkładu własnego na planowaną do realizacji w 2024 r. inwestycję pn. „Budowa obiektu sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki OLIMPIA”. W związku z tym zwiększa się planowana emisja obligacji oraz zmianie ulegają wydatki planowane na lata 2024 – 2033.

Następna sesja Rady Miasta Lubań odbędzie się 25.04.2023 r.

(ŁCR)