Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć ze sztuk walki z elementami taktyki i technik interwencji

W dniach 20.02 – 06.04.2023 r., został zrealizowany kurs doskonalący nt. „Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć ze sztuk walki z elementami taktyki i technik interwencji ".

W dniach 20.02 – 06.04.2023 r., został zrealizowany kurs doskonalący nt. „Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć ze sztuk walki z elementami taktyki i technik interwencji ".

Głównym celem kursu było przygotowanie funkcjonariuszy SG do prowadzenia zajęć, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 62, z późn. zm.).

Realizacja treści programowych umożliwiła osiągnięcie następujących celów pośrednich:
- utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz metodyki nauczania,
- nabycie umiejętności stosowania odpowiednich metod i form prowadzenia zajęć,
- uzyskanie kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć przygotowujących funkcjonariuszy do posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
- pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw prawnych organizacji i realizacji zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, w tym w szczególności ze sztuk walki z elementami taktyki i technik interwencji,
- przypomnienie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji szkoleniowej.

Zajęcia przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Zakładu Zabezpieczenia Działań oraz Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG w Lubaniu. Zajęcia z zakresu użycia przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej zrealizowano wraz z funkcjonariuszami Zakładu Działań Specjalnych COS SG w Koszalinie w ramach współpracy pomiędzy Ośrodkami Szkoleń SG.