Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora GOKiS w Siekierczynie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) Wójt Gminy Siekierczyn przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, wnosi o wydanie opinii o Panu Pawle Czaplińskim, jako kandydacie na ww. stanowisko.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) Wójt Gminy Siekierczyn przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, wnosi o wydanie opinii o Panu Pawle Czaplińskim, jako kandydacie na ww. stanowisko.

Wskazania wymaga, iż kandydat od dnia 1 lipca 2022 r. roku pełni obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie.

Jednocześnie wskazuję 7 - dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się niniejszego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siekierczyn, na stronie internetowej Gminy Siekierczyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siekierczyn. Opinię można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271 lub przesłać elektronicznie na adres ug@siekierczyn.pl.

Wójt Gminy Siekierczyn
Dariusz Furdykoń

informacja prawna:

zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. dz. u. z 2020 r., poz. 194 ) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ustawy.