Kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 17 - 26.04.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się III edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniach 17 - 26.04.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się III edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wzięli w nim udział funkcjonariusze z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych do momentu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy udzielający kwalifikowanej pierwszej pomocy, ze względu na charakter wykonywanych zadań służbowych, często są pierwsi na miejscu zdarzenia.

Mają pierwszy kontakt z osobą w stanie nagłego zagrożenia życia i muszą podejmować działania mające na celu jego uratowanie. Ochrona życia i zdrowia to najważniejszy, niezbywalny obowiązek każdego człowieka, zarówno względem siebie, jak i bliźniego, który jest zapisany w polskim prawie. Często sprawne działanie to ogniwo najważniejsze, bo może zadecydować o dalszych losach osoby, której zdrowie i życie znalazło się w nagłym zagrożeniu. 

Z tego powodu funkcjonariusze SG uczyli się i doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do ćwiczeń. Ich służba polegać będzie na asyście przy różnego rodzaju zdarzeniach nagłych, wypadkach i sytuacjach kryzysowych, jako wsparcie dla ratowników medycznych.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

- resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
- tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
- unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
- ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
- prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- stosowanie tlenoterapii biernej, czynnej;
- ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego, uzyskując tytuł ratownika KPP. Nad przebiegiem egzaminu, czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej. 
 
Uzyskanie tytułu Ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez przyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego).

Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali prowadzący szkolenie: ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG w Lubaniu.