Kurs w lubańskiej SG kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 08 - 17.05.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się IV edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

W dniach 08 - 17.05.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się IV edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Pomagać można zawsze, nie tylko będąc wykształconym, zawodowym ratownikiem medycznym. Osoby działające w różnego rodzaju służbach mogą przejść przez kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskać tytuł Ratownika KPP. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to szkolenie, po którym funkcjonariusze Straży Granicznej uzyskują tytuł ratownika. Szkolenie to ma na celu odpowiednio przygotować przyszłych ratowników do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Kwalifikowana pierwsza pomoc swoim zakresem obejmuje najbardziej istotne elementy, które są przydatne w codziennych sytuacjach. Osoby udzielające pierwszej pomocy pełnią bardzo ważne zadanie, gdyż to od nich zależy, czy poszkodowany otrzyma odpowiednio szybką pomoc. To one są podstawą dla całego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego PRM, który bez nich nie miałby prawa funkcjonować. Funkcjonariusze SG, ze względu na charakter wykonywanych zadań służbowych, często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Mają pierwszy kontakt z osobą w stanie nagłego zagrożenia życia i muszą podejmować działania mające na celu jego uratowanie. Często sprawne działanie  to ogniwo najważniejsze, bo może zadecydować o dalszych losach osoby, której zdrowie i życie znalazło się w nagłym zagrożeniu.

Dzięki specjalnemu szkoleniu realizowanemu przez nasz Ośrodek, funkcjonariusz posiada rozległą wiedzę o pierwszej pomocy. Doskonale wie, jak pomóc podczas różnych losowych wydarzeń. Godziny ćwiczeń praktycznych sprawiają, że potrafi pomóc w najtrudniejszej sytuacji. Może wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, przyrządową oraz bezprzyrządową, także z podawaniem tlenu, jak również zastosować defibrylację automatyczną. Zajmuje się unieruchamianiem złamań oraz zabezpieczenia kończyn z podejrzeniem zwichnięć. W przypadku krwotoków zewnętrznych ratownik może je zatamować i opatrywać rany. Pozostałe czynności, do których uprawniony jest ratownik KPP to: stosowanie tlenoterapii biernej, przeprowadzenie wstępnego etapu postępowania przeciwwstrząsowego oraz ochrona osoby poszkodowanej przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Ewakuacja i transport z miejsca zdarzenia osób będących w stanie zagrożenia zdrowia oraz wsparcie psychiczne poszkodowanego.

Po zakończeniu kursu  słuchacze przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł ratownika KPP. Nad przebiegiem egzaminu, czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej. 

Uzyskanie tytułu Ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez przyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego). Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali prowadzący szkolenie: ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG w Lubaniu.