Modernizacja siekierczyńskiego GOKiS'u

Dzięki wsparciu jakie Gmina Siekierczyn pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi“ w 2023 roku, możliwe stało się zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu i zagospodarowania skweru zieleni Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie”.

Dzięki wsparciu jakie Gmina Siekierczyn pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi“ w 2023 roku, możliwe stało się zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu i zagospodarowania skweru zieleni Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie”. 

Celem projektu jest wsparcie aktywności mieszkańców Gminy Siekierczyn poprzez remont i wyposażenie obiektu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia, rozwojem i aktywizacją ludności wiejskiej Gminy Siekierczyn. Stworzone zostanie funkcjonalne i zadbane miejsce do przeprowadzania uroczystości gminnych, oświatowych i kulturalnych oraz spotkań, prób, szkoleń, warsztatów i eventów stowarzyszeń, organizacji i mieszkańców. Dzięki realizacji tego zadania inwestycyjnego poprawie ulegnie również funkcjonalność i atrakcyjność obiektu, modernizacji poddany zostanie również podjazd dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu w znacznym stopniu podniesie się bezpieczeństwo jego użytkowników.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: renowację parkietu sali widowiskowo –konferencyjnej oraz oczyszczenie i odmalowanie ścian ww. sali i przynależnych do niej dwóch pomieszczeń, montaż nowego energooszczędnego oświetlenia sali i sceny, kuchni i pomieszczenia technicznego, zakup i montaż sztor zaciemniających okna sali głównej oraz kurtyn przy podeście, montaż klimatyzacji kasetonowej i nowego nagłośnienia w obrębie sali widowiskowo – konferencyjnej oraz wymianę skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżami.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie jest bardzo ważnym obiektem dla mieszkańców, ponieważ kształtuje obraz kulturalny Gminy Siekierczyn, „żyje” życiem jej mieszkańców, jest placówką działającą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Ośrodek prowadzi różne działania polegające na rozpoznawaniu, rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych lokalnej społeczności. Tworzy i upowszechnia wiele dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, upowszechnia czytelnictwo i udostępnia materiały i informacje biblioteczne. Dzięki realizacji projektu obiekt Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanie się miejscem rozkwitu życia kulturalnego gminy i jej mieszkańców, jak również zapewni właściwe warunki dla rozwoju szerokiego zakresu aktywności lokalnych stowarzyszeń i mieszkańców w ich działaniach dla poprawy warunków życia na terenach wiejskich.

Zagospodarowanie skweru zieleni pozwoli natomiast na przywrócenie jego funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i stworzenie zewnętrznego miejsca aktywizacji społecznej w otoczeniu zieleni i elementów naturalnych.