Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów w Siekierczynie

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z póżn zm.) objęto obowiązkiem kontroli wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z póżn zm.) objęto obowiązkiem kontroli wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Mając na uwadze powyższe prowadzona jest ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Do nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady usługowe, produkcyjne, sklepy itp.

Właściciele powyższych nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług odbioru odpadów, wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Siekierczyn przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wykaz uprawnionych podmiotów jest dostępny na stronie internetowej(https://bip.siekierczyn.pl/a,15209,rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html).

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.: 75 722 17 78 (wew. 33).