Szacowanie suszy w rolnictwie

Dnia 21 lipca 2023 r. Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego została powołana Gminna Komisja szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarze dotkniętym zjawiskiem suszy na terenie Gminy Siekierczyn.

Dnia 21 lipca 2023 r. Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego została powołana Gminna Komisja szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarze dotkniętym zjawiskiem suszy na terenie Gminy Siekierczyn.

Podstawą oszacowania szkód jest (jak to ma miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). 

Aby uzyskać pomoc finansową z budżetu państwa obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez aplikację: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stworzyła rolnikom opcjonalną możliwość szacowania szkód rolniczych spowodowanych suszą przez komisję gminną. Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy w sekretariacie Urzędu Gminy Siekierczyn w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy).

Z przeprowadzonych oględzin w terenie komisja sporządzi raport (nie protokół). Zaznaczyć należy, że raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.