Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Lubań ogłasza nabór zgłoszeń do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Lubań ogłasza nabór zgłoszeń do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
 • Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Lubań, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
 1. Warunkiem koniecznym złożenia zgłoszenia jest posiadanie przez zgłaszającego co najmniej 2% udziału własnego odpowiadającego kwocie 2 % wnioskowanej dotacji. W przypadku gdy wartość zadania inwestycyjnego będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z ww. programu, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w  sfinansowaniu zadania.
 • Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytków ruchomych lub nieruchomych.
 1. Zasady składania zgłoszeń do wniosku o dofinansowanie:
 • zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy Lubań;
 • do złożenia zgłoszenia służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 • zgłaszający może złożyć zgłoszenie w jednej z trzech kategorii:
 1. do 150 000 zł,
 2. do 500 000 zł,
 3. do 3 500 000 zł.
 • wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć:
 1. listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład – edycja II”,
 2. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań w godzinach pracy Urzędu,
 3. w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: info@luban.ug.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP 

       w terminie  do dnia 4 sierpnia 2023 r. do godz. 1400.

 1. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Lubań.
 • Zgłoszenie należy wypełnić czytelnym pismem lub na komputerze.
 • Zgłoszenie musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 1. Zasady wyboru zgłoszeń
 1. Wyboru zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Lubań kierując się następującymi kryteriami:
 1. stan techniczny zabytku,
 2. wartość historyczna, naukowa lub artystyczna zabytku,
 3. publiczna dostępność zabytku.
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 5. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VI.Warunki podpisania umowy o dotację i realizacji zadania

 1. Udzielenie dotacji nastąpi po złożeniu kompletnego wniosku, na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lubań.
 2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Lubań promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lubań.
 • Rozstrzygnięcie naboru zgłoszeń

Informacja o przyjęciu zgłoszenia i ujęciu go we wniosku o dofinansowanie zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany we wniosku. 

 • Postanowienia końcowe
 1. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajduje się pod adresem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

w zakładce „Dokumenty”.

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: pracownik Urzędu Gminy Lubań pod numerem kontaktowym 75 64659-32.
 2. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po dniu 4 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.