Podpisano porozumienie gmin Zachodniego Obszaru Integracji

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to projekt skupiający sąsiadujące ze sobą gminy w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to projekt skupiający sąsiadujące ze sobą gminy w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju.

12 lipca br. w Bolesławcu spotkali się przedstawiciele 20 samorządów z powiatów bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, którzy podpisali porozumienie międzygminne w sprawie zasad współpracy stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji. Liderem programu jest Gmina Miejska Bolesławiec. Lubań reprezentował burmistrz Arkadiusz Słowiński.

Sygnatariusze porozumienia mają za zadanie wypracować system podziału środków, a także do września br. stworzyć listę projektów, które - w ramach poszczególnych kategorii budżetowych – zostaną zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych. Obok listy głównej, powstanie też lista rezerwowa projektów do realizacji w razie pojawienia się wolnych środków lub wypadnięcia inwestycji z listy głównej.

Gmina Miejska Lubań przygotowała cztery wnioski. Dwa z nich dotyczą kolejnych etapów budowy lubańskich plant i opierają się na projekcie zachowania siedlisk roślin i zwierząt chronionych, w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności (szacowana wartość całkowita prac to 3 060 000 zł, w tym 2 100 000 zł szacowanego dofinansowania) oraz zwiększeniu bioróżnorodności obszaru wodno-błotnego cieku Gozdnica (szacowana wartość całkowita prac to 4 000 000 zł, w tym 2 800 000 zł szacowanego dofinansowania).

Kolejny wniosek dotyczy II etapu rewitalizacji parku na Kamiennej Górze – Wulkan Atrakcji. Projekt zakłada budowę stylizowanego budynku obsługi terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Parkowej w Lubaniu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie infrastruktury technicznej, utwardzonymi dojściami, dojazdem, parkingiem oraz placem zabaw. Szacowana wartość projektu to 3 780 000 zł, z czego 2 632 000 zł Gmina Miejska Lubań chciałaby pozyskać w ramach dofinansowania ZIT ZOI.

Czwarty wniosek dotyczy modernizacji funkcjonalnej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. W planach są prace remontowe, restauracyjne i modernizacyjne budynku, wyposażenie obiektu i dostosowanie go do obsługi osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych, oznakowanie, budowa dźwigu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pętla indukcyjna, plany tyflograficzne), kompleksową wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, zewnętrzne oświetlenie terenu iluminacja elewacji, roboty  związane z przystosowaniem terenu do nowych funkcji budynku (lokalizacja wejść) oraz dostosowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja wentylacji, wymiana instalacji c.o., modernizacja źródła ciepła wraz z systemem zarządzania energią. Szacowana wartość całkowita inwestycji to 9 500 000 zł, w tym 6 650 000 zł ewentualnego dofinansowania.

- Jeszcze nie wiemy, które wnioski trafią na listę główną projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego skupione w Zachodnim Obszarze Integracji przy wsparciu funduszy unijnych – oznajmił główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju Mariusz Tomiczek. – Chcielibyśmy, aby udało się uwzględnić wszystkie cztery, ale czy tak się stanie – o tym zadecydują wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin tworzących ZIT oraz Komitet Sterujący, członkiem którego jest m.in. burmistrz Lubania.

Warto dodać, że najważniejsze cele Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek administracyjnych;
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie;
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych w ramach polityki spójności.

W ramach ZIT wspierane będą przede wszystkim projekty z zakresu:

  • rozwoju zrównoważonego i sprawnego transportu łączącego obszary funkcjonalne;
  • przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego;
  • poprawy stanu środowiska przyrodniczego;
  • wspierania efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych;
  • wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym;
  • wzmacniania badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji. 

(ŁCR)