Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Lubańskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2020 Zgromadzenia Wspólników Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w dniu 01.04.2020 r. Rada Nadzorcza Lubańskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółka) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Lubańskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2020 Zgromadzenia Wspólników Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w dniu 01.04.2020 r. Rada Nadzorcza Lubańskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółka) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

1. Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat przystępujący do konkursu:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w podpunkcie 1- 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2. Prezesem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Wykaz dokumentów, jakie powinna zawierać oferta kandydata przystępującego na stanowisko Prezesa Zarządu:

1) szczegółowy życiorys zawodowy kandydata (CV), który zawiera klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych a także kursów i szkoleń,

3) odpisy świadectw pracy lub innych stosownych dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków, o których jest mowa w punkcie 1 podpunkt 2 i 3 ogłoszenia,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,

5) zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata, o tym że nie toczy się przeciwko jego osobie postępowanie karne,

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o korzystaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa Zarządu zrezygnuje z pełnienia tych funkcji, które uniemożliwiałyby pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

8) przedstawi pisemną koncepcję zarządzania i rozwoju LTBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9) oświadczenie lustracyjne, dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

4. Pisemne zgłoszenia ofert należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na Prezesa Zarządu Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”

5. Zgłoszenia ofert będą przyjmowane w terminie do 07.08.2023 r. do godziny 15.00 w biurowcu Spółki przy ulicy Łącznej 5, 59-800 Lubań- biuro Prezesa Zarządu (decyduje data wpływu oferty do LTBS Spółka z o.o.) Zgłoszenia, które zostaną złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Zasady oceny złożonych ofert:

1) Komisja konkursowa otwiera oferty i bada je pod względem formalnym. W sytuacji kiedy okaże się, że złożona oferta nie spełnia wymagań formalnych Komisja konkursowa odrzuca ofertę, informując kandydata o powodach takiej decyzji drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail.

2) Kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w ciąg 4 dni od upływu terminu składania ofert.

Od kandydata jest wymagana wiedza w szczególności w zakresie:

- działalności LTBS Spółka z o.o.,

- znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych a szczególnie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

- znajomości zagadnień zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

- wiedza z zakresu następujących aktualnych aktów prawnych:

a) ustawa z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,

b) ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali,

c) ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

d) Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. odpowiednio w zakresie związanym z obowiązkami Prezesa Zarządu,

e) Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. odpowiednio w zakresie związanym z obowiązkami Prezesa Zarządu,

f) ustawa Prawo budowlane

- wiedzy i doświadczenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli przedsiębiorstwa, projektów inwestycyjnych,

- znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

- posiadać umiejętność prezentacji wiedzy, koncepcji zarządzania i doświadczenia zawodowego.

3) Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa sporządza protokół.

4) Wyniki z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane telefonicznie.

5) Rada Nadzorcza powoła wybranego Prezesa Zarządu z dniem 01.10.2023 r.

6) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną im zwrócone osobiście lub drogą pocztową po zakończonym postępowaniu.

8. Rada Nadzorcza LTBS Spółka z o.o. może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia w nim kandydatów.

9. Informacji dotyczącej LTBS Spółka z o.o. kandydat może uzyskać w biurowcu Spółki przy ulicy Łącznej 5 59-800 Lubań, na stronie internetowej pod adresem: https: tbs.luban.pl https: ekrs.ms.gov.pl w następującym zakresie: umowa spółki, odpis z KRS, sprawozdanie finansowe za rok 2022, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.

10. Z wyłonionym w drodze konkursu kandydatem zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania.