II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków w Gminie Siekierczyn

II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Siekierczyn nr XLVIII/378/23 z dnia 28 lutego 2023 r. oraz w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ogłoszenia BGK z dnia 26.07.2023r. nr 3/2023 Wójt Gminy Siekierczyn ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Siekierczyn.

Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wartość wnioskowanego dofinasowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

 • do 150 tys. zł
 • do 500 tys. zł
 • do 3,5 mln zł.

Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania.

Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.

Do wystąpienia o dofinansowanie Rada Gminy Siekierczyn upoważniła maksymalnie 4 wnioski składane w trybie niniejszego naboru. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokona Komisja Oceniająca powołana przez Wójta Gminy Siekierczyn. Komisja rozpatrzy i oceni złożone wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XLVIII/378/23 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 lutego 2023 r. W przypadku wpływu większej ilości wniosków lub wniosków które uzyskały identyczną ocenę Komisji Oceniającej o zakwalifikowaniu wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków decyduje data i godzina złożenia wniosku. Komisja Oceniająca zarekomenduje Wójtowi Gminy Siekierczyn wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Siekierczyn. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Siekierczyn podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie.

Wniosek należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVIII/378/23 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 lutego 2023 r.

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 2 sierpnia 2023 r. godz. 7:30 do dnia 10 sierpnia 2023 r. godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59 - 818 Siekierczyn. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.

Wnioski złożone po terminie oraz wnioski niespełniające wymogów niniejszej uchwały pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do ich poprawy lub uzupełnienia. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym pozostaną bez rozpoznania.

Wójt Gminy Siekierczyn zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. 

Pliki do pobrania