Istotna zmiana w podatku od spadków i darowizn

Jak informuje Starostwo w Lubaniu od prawie 20 lat nie podnoszono kwoty wolnej w podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. kwoty te uległy zmianie. We wspomnianym podatku wyróżnia się trzy grupy podatkowe.

Jak informuje Starostwo w Lubaniu od prawie 20 lat nie podnoszono kwoty wolnej w podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. kwoty te uległy zmianie. We wspomnianym podatku wyróżnia się trzy grupy podatkowe.

Każda z nich ma określoną inną kwotę wolną, która wynosi dla:

  • I grupy podatkowej – 36 120 zł;
  • II grupy podatkowej - 27 090 zł;
  • III grupy podatkowej – 5 733 zł.

Do I grupy podatkowej zaliczamy najbliższych członków rodziny - można tu wymienić przede wszystkim małżonka oraz zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zięcia, synową, pasierba, rodzeństwo, macochę, ojczyma oraz teściów.

W grupie II znajdziemy m.in.: rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, a także rodzeństwo małżonków.

Wszyscy pozostali nabywcy są zakwalifikowani do tzw. grupy III.

Przed odliczeniem kwoty wolnej od podatku, sumuje się wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby (np. tytułem spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Należy pamiętać, że istnieje jeszcze tzw. grupa "0" obejmująca małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. W przypadku tej grupy osób można skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn bez względu na wartość przysporzenia. Jednak, aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy zgłosić otrzymanie spadku lub darowizny składając w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2:

a) w przypadku otrzymania spadku, aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 6 miesięcyod:

  • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo
  • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, albo
  • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego,

b) w przypadku otrzymania darowizny zgłoszenia należy również dokonać w terminie 6 miesięcy, a dodatkowo w przypadku darowizny pieniężnej jej otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania na rachunek płatniczy, lub na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, albo przekazem pocztowym.

Każdy z nabywców (obdarowany, spadkobierca) składa oddzielne zgłoszenie SD-Z2, które należy złożyć w urzędzie skarbowym. Jeśli termin ten nie zostanie dochowany, obowiązywać będzie opodatkowanie na ogólnych zasadach jak dla I grupy podatkowej.

Jeżeli nabywca nie jest zaliczony do tzw. grupy zerowej lub nie spełnia warunków do wyżej opisanego preferencyjnego opodatkowania, to zobowiązany jest do złożenia zeznania o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych o symbolu SD-3. Obowiązek ten nie ma zastosowania jeżeli wartość otrzymanego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku, o której wspominamy na wstępie. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 (lub z załącznikami SD-3/A) wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 1 miesiąca od dnia powstawia obowiązku podatkowego.

Zeznania SD-3 oraz informacji SD-Z2 nie trzeba składać jeśli darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.

Dalsze informacje z tego zakresu znajdziecie Państwo na stronie https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/