Obowiązek zgłoszenia przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy wszystkim właścicielom instalacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej do 5 m3 ścieków o obowiązku ich zgłoszenia do Urzędu Miasta.

Przypominamy wszystkim właścicielom instalacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej do 5 m3 ścieków o obowiązku ich zgłoszenia do Urzędu Miasta.

Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska – zgodnie z art. 152 prowadzący taką instalację jest obowiązany do jej zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. W stosunku do przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek ten został wprowadzony już w 2010 roku  Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (j.t. Dz. U. 2019 r., poz. 1510) - § 2 ust. 1.  Obowiązek ten dotyczy także oczyszczalni już eksploatowanych.

Równocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 342 ww. Ustawy:

„Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.”. W takich przypadkach tut. Urząd będzie kierował wnioski do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli danej instalacji oczyszczalni.

Więcej informacji, a także druk zgłoszenia instalacji można uzyskać pod tym adresem:

https://bip.miastoluban.pl/urzad,a,88654,zgloszenie-instalacji-oczyszczalni-sciekow-o-przepustowosci-do-5m3-na-dobe.html

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM Lubań