Gmina Lubań o możliwości składania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne dla osób starszych w wieku emerytalnym z okazji Dnia Seniora 2023.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne dla osób starszych w wieku emerytalnym z okazji Dnia Seniora 2023.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Radostowianie” z Radostowa Średniego, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Spotkanie integracyjne dla osób starszych w wieku emerytalnym z okazji Dnia Seniora 2023″.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań, na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań: www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań
(w godzinach: poniedziałek 7:15 – 16:15, wtorek, środa, czwartek 7:15 – 15:15, piątek: 7:00 – 14:00),
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: aleksandra.kin@luban.ug.gov.pl,
– listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,

 do dnia 08.09.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki