Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta Lubań

26 września br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na pierwszej po wakacjach i 78. w tej kadencji „zwykłej” sesji Rady Miasta Lubań.

26 września br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na pierwszej po wakacjach i 78. w tej kadencji „zwykłej” sesji Rady Miasta Lubań.

Pierwszym punktem obrad tej sesji Rady Miasta Lubań było wręczenie medalu „Za Zasługi Dla Miasta Lubania”. Odznaczenie, nadane pośmiertnie Michałowi Turkiewiczowi, odebrała żona Beata Niderfier-Turkiewicz. 

Następnie radni przyjęli protokoły z trzech poprzednich sesji.

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Tu pojawiły się pytania dotyczące m.in. przejęcia terenu od Dino Polska S.A., budowy zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, budowy Rowerowego Parku Umiejętności, stanu prac przy kompleksowej modernizacji hali sportowej i krytej pływalni MOSiR oraz zasobu miejskich lokali socjalnych. Radni zainteresowali się także wnioskami złożonymi do kolejnych edycji Polskiego Ładu, a także szczegółami związanymi z planowanym remontem amfiteatru w parku na Kamiennej Górze. 

Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań za pierwsze półrocze 2023 roku, wraz z prognozą wydatków obsługiwanych jednostek oświatowych na drugie półrocze 2023 roku, omówił dyrektor Jarosław Rybak. 

Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak przedstawił informację o realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Poziom wykonania planu dochodów wyniósł 52,4%, co daje kwotę 59 897 739,45 zł, z tego dochody majątkowe wynoszą aż 11 091 819,86 zł (udział 43,5%). Wydatki osiągnęły poziom 58 158 842,43 zł (47,7% planu) z tego wydatki majątkowe stanowiły już kwotę 11 600 471,06 zł (34,8% planu). Wynik budżetu przyjął wartość dodatnią i wyniósł 1 738 897,02 zł wobec planowanego na koniec półrocza deficytu w wysokości 7 736 176,59 zł. 

W dalszej części obrad zebrani zajęli się raportem z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2022 rok.

Podczas sesji radni pochylili się nad trzema projektami uchwał.

W pierwszej kolejności zajęli się uchwałą zmieniającą Statut Miasta Lubań. Zmiana dotyczy wykreślenia zapisu o Szkole Podstawowej nr 3, która została zlikwidowana.

Kolejną uchwałą nadano nazwę „Park im. Stanisława Kostki” zrewitalizowanemu skwerowi pomiędzy ulicami Łużycką, Zgorzelecką i Podwale.

Uchwała dotycząca zmian w budżecie Gminy Miejskiej Lubań na 2023 rok, zakłada zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.624.652,95 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań po zmianach wynosi 121.543.122,15 złotych, natomiast plan wydatków - 133.929.298,74 złotych.

Wszystkie trzy uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 31 października.