Profilaktyka uzależnień w 2022 roku

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań przedstawił raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu w 2022 roku.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań przedstawił raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu w 2022 roku.

Realizację Programu koordynował pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień i patologii społecznych przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydziałem Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.

Na wykonanie założeń programu w miejskim budżecie zaplanowano 1 061 653,63 złotych.

Ograniczenie dostępności alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży

W tym celu w 2022 roku przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców oraz rozpowszechniano materiały edukacyjne. Prowadzone były także kontrole, zwłaszcza dotyczące sprzedaży alkoholu nieletnim. Działania te kosztowały budżet miasta ponad 5,5 tysięcy złotych.

Ograniczanie spożywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, oraz opóźnienie inicjacji alkoholowej

W tym celu realizowano programy profilaktyczne oraz konkursy. Dofinansowane zostały także zajęcia organizowane przez Ośrodek Wsparcia Dziennego i półkolonie prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 4. Na te działania przeznaczono prawie 200 tysięcy złotych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna, Miejski Dom Kultury oraz organizacje pozarządowe otrzymały łącznie ponad 275 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone zostały na wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie zajęć specjalistycznych i alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Prawie 16,5 tysiąca złotych przeznaczono na kampanie edukacyjne:

 • „Bezpieczni w szkole i poza szkołą”,
 • „Co za dużo, to niezdrowo”,
 • „Uzależnienia behawioralne”,
 • „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 • „Depresja”.

Ograniczenie spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dorosłych lubanian

Niemal 106 tysięcy złotych przeznaczone zostało na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W lokalnych mediach publikowano artykuły na temat uzależnień oraz negatywnych skutków picia alkoholu i zażywania narkotyków czy dopalaczy. We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubaniu realizowane były kampanie pod hasłem „Bezpieczeństwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy”. Na powyższe działania urząd przeznaczył ponad 50 tysięcy złotych.

Przeciwdziałanie przemocy

W ramach przeciwdziałania przemocy działa w mieście Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze, a także prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. W 2022 roku organizowane były szkolenia oraz kampanie pod hasłem „Po stronie mocy, przeciwko przemocy” i „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy”. Koszt tych działań to ponad 13 tysięcy złotych.

Dostępność usług terapeutycznych

Aby zwiększyć dostępność usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla rodzin i osób uzależnionych, niemal 186 tysięcy złotych przeznaczono na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu. Prawie 60 tysięcy złotych dotacji otrzymały stowarzyszenia abstynenckie.

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy mieści się w przybudówce urzędu miasta przy ul. 7 Dywizji 14. Mieszkańcy Lubania mogli skorzystać tam z bezpłatnych porad:

 • konsultanta,
 • terapeuty uzależnień od alkoholu,
 • terapeuty uzależnień od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych,
 • psychologa-specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • radcy prawnego.

Od marca 2022 roku powstały grupy wsparcia o charakterze edukacyjno-rozwojowym dla osób:

 • uzależnionych (uczestniczyło 56 osób – 22 kobiety i 34 mężczyzn),
 • współuzależnionych (uczestniczyło 24 osoby – 21 kobiet i 3 mężczyzn).

W 2022 roku do Punktu Konsultacyjnego trafiło 778 osób, w tym 466 kobiet, 302 mężczyzn oraz 10 osób poniżej 18. roku życia.

196 osób skierowano do terapeuty w zakresie uzależnienia od alkoholu. 449 osób skierowano do psychologa-specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy. 89 osób skierowano do terapeuty w zakresie uzależnienia od narkotyków. 16 osób skierowano do radcy prawnego. 420 osób motywowano do podjęcia terapii odwykowej w zakresie uzależnienia od alkoholu. 17 osób skierowano do szpitali na oddziały leczenia uzależnień w celu odbycia stacjonarnej terapii odwykowej. 12 osób skierowano do innych placówek pomocowych i specjalistycznych w zakresie uzależnień od narkotyków i hazardu.

Przyjęto 9 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu w celu wszczęcia postępowania wobec osób nadużywających alkoholu

Do terapeuty z zakresu uzależnień od alkoholu trafiło 78 osób, a do terapeuty z zakresu uzależnień od narkotyków – 26 osób. Psycholog-specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy przyjął 232 osoby. Pomocy u radcy prawnego szukało 11 osób.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2022 roku Zespół do spraw wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaopiniował 8 wniosków.

Zespół Motywujący przyjął 51 wniosków w sprawie skierowania osoby nadużywającej alkoholu na leczenie odwykowe. 20 osób zmotywowano do podjęcia działań naprawczych (podjęcie terapii, udział w spotkaniach ze specjalistami, udział w mitingach). 13 osób skierowano na badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 14 spraw skierowano do sądu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Koszty prowadzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły w 2022 roku niecałe 106 tysięcy złotych.

(ŁCR)