Ogłoszenie Nadleśnictwa Pieńsk

Nadleśnictwo Pieńsk informuje, że zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśnictwo Pieńsk informuje, że zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Osoby i instytucje, które chcą sprzedać swoje grunty leśne lub grunty przeznaczone do zalesienia proszone są o składanie wniosków do biura Nadleśnictwa Pieńsk lub przesłanie ich na adres mailowy: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl

Szczegóły oraz druk formularza dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Pieńsk: https://piensk.wroclaw.lasy.gov.pl

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  1. Lokalizacja gruntów (nr działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, gmina).
  2. Rodzaj użytku gruntowego i jego powierzchnia (potwierdzone wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów i budynków).
  3. Nr księgi wieczystej założonej dla gruntu.
  4. Przeznaczenie gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy, a w przypadku braku MPZP - przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku MPZP istotna będzie także informacja, czy dla gruntu wydana została decyzja o warunkach zabudowy (potwierdzona stosownym dokumentem przez gminę).
  5. Cena gruntu może być określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Decyzja o zakupie gruntów poprzedzona będzie weryfikacją stanu prawnego (istnienie obciążeń, sporów granicznych itp.). Grunt będzie także weryfikowany pod względem spełniania warunków do nabycia określonych szczegółowo w art. 37 ustawy o lasach. Informujemy również, że nabycie gruntu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez nadleśnictwo pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.