VIII. edycja kursu z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 02 - 11.10.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili VIII edycje kursu z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniach 02 - 11.10.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili VIII edycje kursu z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Osoby udzielające pierwszej pomocy pełnią bardzo ważne zadanie, gdyż to od nich zależy, czy poszkodowany otrzyma odpowiednio szybką pomoc i czy ta w ogóle nadejdzie. To one są podstawą dla całego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego PRM, który bez nich nie miałby prawa funkcjonować. Ochrona życia i zdrowia to najważniejszy, niezbywalny obowiązek każdego człowieka, zarówno względem siebie, jak i bliźniego, który jest zapisany w polskim prawie. Dopiero ratownicy po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy stają się elementem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o ile oczywiście działają w ramach jednostek współpracujących z systemem, do których należą m.in.: PSP, Policji i Straży Granicznej, GOPR, TOPR, WOPR i wiele innych wymienionych w ustawie o PRM.

Podczas zajęć funkcjonariusze uczyli się i doskonalili umiejętności praktyczne przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do ćwiczeń m.in. z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo, zapoznawali się z procedurami udzielania pomocy medycznej oraz taktyką działań ratowniczych. W zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej zdarzeniach.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
- resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
-  tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
-  unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
-  ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
-  prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- stosowanie tlenoterapii biernej, czynnej;
- ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł ratownika. Nad przebiegiem egzaminu, czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej.

Uzyskanie tytułu ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez przyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego). Dodatkowym atutem posiadania tytułu ratownika KPP jest możliwość pracy jako ratownik wodny (po ukończeniu dodatkowych szkoleń m.in. szkolenie na ratownika wodnego KPP), przy obstawach wydarzeń jako pomoc medyczna, praca przy wyciągu narciarskim oraz w transporcie medycznym.

Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali  prowadzący szkolenie ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG w Lubaniu.

Nowi ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.