Październikowa sesja Rady Powiatu Lubańskiego

Jak co miesiąc radni powiatowi spotkali się na kolejnej sesji w starostwie powiatowym. W porządku obrad były między innymi: tematyka związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu oraz informacje złożone przez Przewodniczącą Rady i Starostę na temat oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane.

Jak co miesiąc radni powiatowi spotkali się na kolejnej sesji w starostwie powiatowym. W porządku obrad były między innymi: tematyka związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu oraz informacje złożone przez Przewodniczącą Rady i Starostę na temat oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane.

Informację na temat stanu przygotowania do nadchodzącego sezonu zimowego złożył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierz Stefański. W tym punkcie obrad radni poruszyli również temat remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej w mieście Leśna.

W wyniku rozmów przeprowadzonych przez Starostę Dolnośląska Dyrekcja Dróg i Kolei przedstawiła pisemną informację dotyczącą stanu zaawansowania prac na tej inwestycji, stanu innych realizowanych na terenie powiatu inwestycji oraz przygotowań do kolejnych.

Kolejnym punktem obrad był punkt dotyczący sprawozdań na temat złożonych oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane. Wszyscy zobowiązani złożyli oświadczenia w ustawowym terminie, nie podjęto żadnych działań co do prawidłowości złożonych oświadczeń.

Radni w trakcie sesji podjęli 7 uchwał w tym uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz bieżącego budżetu powiatu.

Powiat lubański