Kolejny kurs doskonalący w lubańskiej Straży Granicznej

W dniach 23 - 27 października 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

W dniach 23 - 27 października 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG.

W czasie zajęć uczestnicy nabyli wiedzę oraz umiejętności pozwalające na określanie źródeł ustrojowego, materialnego i procesowego prawa administracyjnego. Analizowali zakres obowiązywania i budowę Kodeksu postępowania administracyjnego, poznawali zasady postępowania administracyjnego i ich wagę dla prawidłowości postępowania. Uczyli się również prawidłowo rozpoznawać uczestników postępowania i charakter ich udziału w sprawie, określać ich prawa i obowiązki. Omówiono również przesłanki ustalania właściwości organu oraz wyłączenia organu upoważnionego pracownika z prowadzenia sprawy.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym doręczeń wykonywanych w procedurze administracyjnej, w związku z przekształcaniem ich niebawem w wymagane przepisami tzw. „e-doręczenia”, wykorzystujące  adresy do doręczeń elektronicznych.

W trakcie zajęć słuchacze dzielili się uwagami na temat wszczynania i prowadzenia postępowania, głównie w kontekście postępowań wobec cudzoziemców, a także przeprowadzania oraz dokumentowania poszczególnych czynności dowodowych i technicznych. Kursanci poznali tzw. regulacje zwalczania bezczynności organu i sposoby reakcji strony na przewlekłość postępowania lub bezczynność organu. Analizowali również szczegóły dotyczące decyzji administracyjnej, jako podstawowego sposobu rozstrzygania spraw administracyjnych.

Omówiono również reguły poprawnego obliczania terminów, a także zapoznano słuchaczy z przesłankami i procedurą wzruszania, zaskarżania i weryfikacji decyzji i postanowień ostatecznych i nieostatecznych, uwzględniając zmiany w strukturze postepowań administracyjnych spowodowanych wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Na koniec przedstawiono zasady odpowiedzialności osoby prowadzącej postępowanie za bezczynność, przewlekłość lub wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Program „Sprawy wewnętrzne” Projekt NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”).