Oświata w Gminie Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2022/ 2023

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Lubań Kierowniczka Referatu Edukacji Urzędu Miasta Lubań Anna Zawłocka przedstawiła „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2022/2023”.

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Lubań Kierowniczka Referatu Edukacji Urzędu Miasta Lubań Anna Zawłocka przedstawiła „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2022/2023”.

W omawianym roku szkolnym na terenie naszej gminy mieszkało 1442 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Notujemy tu spadek o 455 osób w porównaniu do roku szkolnego 2021/ 2022. 

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2022/ 2023 na terenie miasta funkcjonowały cztery szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

Najwięcej dzieci uczęszczało do SP4 – 542 w 24 oddziałach. Najmniej w SP3 – 36 w 4 oddziałach.

W porównaniu do roku szkolnego 2021/ 2022 w szkołach spadła liczba uczniów o 69 osób oraz ilość etatów nauczycielskich o 5,41. Etaty obsługi zmniejszyły się o 2.

W SP2 funkcjonowało 5 oddziałów sportowych o profilu pływackim. Łącznie uczęszczało do nich 120 uczniów. 

Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 197 uczniów w 9 oddziałach. Najwięcej pierwszoklasistów było w SP4. W SP 3 nie utworzono żadnej klasy pierwszej.

Największa liczba uczniów z obwodu SP2 uczęszcza do innych szkół (204). Do SP1 uczęszcza największa grupa uczniów spoza miasta (73). Do SP4 uczęszcza najwięcej uczniów spoza obwodu szkoły (339).

Przedszkola

W omawianym okresie Lubaniu działały trzy publiczne oraz cztery niepubliczne przedszkola, zapewniające w sumie 849 miejsc.

W publicznych przedszkolach przebywało 347 dzieci w 16 oddziałach, w tym 20 dzieci w oddziale integracyjnym w Przedszkolu Miejskim nr 3. Do niepublicznych jednostek uczęszczało 403 dzieci.

Najwięcej dzieci uczęszczało do Przedszkola Miejskiego nr 5 (167 w 7 oddziałach). Najmniejsze jest Przedszkole Miejskie nr 1 z 4 oddziałami, do których chodziło 66 dzieci.

W porównaniu do roku szkolnego 2021/ 2022 w miejskich przedszkolach zwiększyła się liczba etatów nauczycielskich o 3,95. Ma to związek z koniecznością zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych oraz zatrudnieniem nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami.

Kadra nauczycielska

W Gminie Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2022/2023 etaty nauczycielskie wyniosły 208,49, tj. o 1,46 etatu mniej niż w roku szkolnym 2021/2022.

Najwięcej nauczycieli przedszkolnych zatrudnionych było w Przedszkolu Miejskim nr 3 - 18. W Szkole Podstawowej nr 1 pracowało 49 nauczycieli, w SP2 i SP4 – po 53, natomiast w SP3 - 21.

We wszystkich miejskich jednostkach oświatowych zatrudnionych było 6 nauczycieli bez stopnia awansu, 41 początkujących, 69 mianowanych i 103 dyplomowanych.

W omawianym okresie 21 z nich brało udział w postępowaniu o awans zawodowy. 16 uzyskało awans zawodowy. 10 uzyskało prawo do nauczania drugiego przedmiotu. 4 ukończyło studia wyższe. 164 brało udział w kursach doskonalących. 

Tygodniowo nauczyciele realizują średnio 549,3 godziny ponadwymiarowe. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli mianowanych i dyplomowanych ze szkół podstawowych.

Ponadto w szkołach realizowane są tzw. „godziny opieki”, czyli godziny pracy pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz bibliotekarza. W godziny opieki wpisują się także zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminów, koła zainteresowań, zajęcia sportowe. Pozostałe to godziny realizowane w ramach: świetlicy, terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej, rewalidacji, logopedii, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne. W SP1 było to 460 godzin, w SP2 – 544,5 godziny, w SP3 – 201 godzin i w SP4 – 478 godzin (razem 1683,5 godziny).

W roku szkolnym 2022/ 2023 w miejskich przedszkolach i szkołach rozpoczęło pracę 18 nowych nauczycieli. 7 przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia i tyle samo nabyło prawa emerytalne. Stosunek pracy rozwiązano z 22 nauczycielami: z 5 na wniosek zainteresowanego, z 3 na podstawie art. 20 Karty nauczyciela, a 14 przeszło na emeryturę.

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniów z takim orzeczeniem było 8 w oddziałach przedszkolnych i 55 w szkołach podstawowych. W przedszkolach 7 podopiecznych uczęszczało do oddziałów ogólnodostępnych i 1 do oddziału integracyjnego. 43 uczniów podstawówek chodziło do oddziałów ogólnodostępnych, a 12 do oddziałów integracyjnych. Przedszkole Miejskie nr 3 miało ponadto 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym wystąpił spadek frekwencji w SP2 i SP3. Wzrost wskaźników obserwuje się natomiast w SP1 i SP4. Najwyższą frekwencję zanotowano w SP1 – 87,39%, a najniższą w SP2 – 80,82%.

Nieodpowiednią lub naganną roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania otrzymało 6 uczniów z SP2 i 1 z SP4.

W celu ograniczenia absencji szkoły monitorowały nieobecności uczniów. Wychowawcy prowadzili rozmowy z uczniami i rodzicami na temat przyczyn absencji, w razie potrzeby przy wsparciu psychologa i pedagoga szkolnego. W przypadku nagminnie powtarzających się nieobecności i braku współpracy z rodziną, szkoły kierowały pisma do sądu z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną oraz współpracowały z asystentami rodziny MOPS czy kuratorami sądowymi.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uzyskali średnią z języka polskiego na poziomie 60,2%, z matematyki 43%, z języka angielskiego 70% i z języka niemieckiego 60%.

W Szkole Podstawowej nr 2 najlepsze wyniki uzyskali uczniowie zdający język angielski – 53,4%. Średnia z języka polskiego to 57,8%. Średnia z matematyki to 31,65%, natomiast z języka niemieckiego 29,25%.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 uzyskali najwyższy wskaźnik z języka polskiego - 70,38%. Z języka niemieckiego osiągnęli średni wynik 44%, z matematyki 50,44% i z języka angielskiego 54,36%.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 uzyskali 65% z języka polskiego, 40,43% z matematyki, 43,75% z języka angielskiego 67,25% i 44,41% z języka niemieckiego.

Aby pomóc uczniom mającym słabe wyniki w nauce, szkoły organizowały m.in. konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze i niwelujące braki po zdalnym nauczaniu z języka polskiego i matematyki. Dla uczniów mających trudności dydaktyczne proponowane były zindywidualizowane ścieżki kształcenia oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czasami konieczne było objęcie pomocą systemowa całych rodzin.

Konkursy o zasięgu ponadgminnym i w olimpiady przedmiotowe

W konkursach muzycznych tanecznych wzięło udział 70 uczniów lubańskich podstawówek. W konkursach artystycznych uczestniczyło 293, w konkursach przedmiotowych 365, a w zawodach sportowych 609 uczniów.

Programy edukacyjne, zdrowotne itp.

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkola brały udział m.in. w programach edukacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne („Taniec rządzi”, „Kolory zdrowia”, „Mój wymarzony zawód”). Współpracowały też z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w zakresie rozwoju czytelnictwa. Brały udział w programie „Poruszające bajki o emocjach”, a także działaniach pod patronatem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Sanepidu.

Szkoły podstawowe brały udział w programach: Laboratoria przyszłości, Wygrajmy ze smogiem, Sprawny Dolnoślązaczek, Poznaj Polskę, Bieg po zdrowie, Nawigacja na każdą pogodę Aktywna Tablica, Trzymaj Formę, Mój wymarzony zawód, Kino Szkoła, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, Uniwersytet dzieci - Akademia krokieta i lamy, „Znamię, znam je?” - profilaktyka czerniaka skóry, Akademia Dojrzewania Laktacyd, Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć, Poenix Active School.

Finansowanie oświaty

W roku 2022 subwencja oświatowa wyniosła 13 990 166 i była wyższa o 1 391 091 zł w stosunku do roku 2021. Środki z budżetu miasta to kwota 36 256 356 zł i jest wyższa o 5 018 320,00 zł w stosunku do roku 2021.

W roku 2023 subwencja oświatowa wynosi 15 915 522,00 zł (stan na 30.09.2023 r.) i jest wyższa o 1 925 356, 00 zł w stosunku do roku 2022.

Najniższy koszt utrzymania jednego ucznia występował w SP4 (10 822,54 zł), najwyższy w SP3 (53 651,29 zł). W SP1 była to kwota 11 535,61 zł, natomiast w SP2 11 310,50 zł. 

W publicznych przedszkolach najwyższy koszt utrzymania ucznia występuje w PM1 - 17 796,90 zł. W PM3 jest to kwota 16 897,89 zł, a w PM5 12 645,16 zł.

Przeważające wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek oświatowych stanowią wynagrodzenia osób w nich zatrudnionych.

W PM1 jest to 1 174 595,62 zł (przy pozostałych wydatkach bieżących 321 647,97 zł), w PM3 2 044 645,23 zł (pozostałe bieżące 456 356,45 zł) i w PM5 2 111 742,24 zł (pozostałe bieżące 594 145,41 zł).

W szkołach podstawowych odpowiednio:

 • w SP1 6 056 197,49 zł na wynagrodzenia i 930 215,47 zł na pozostałe wydatki bieżące,
 • w SP2: 5 044 484,84 zł (wynagrodzenia) i 742 427,69 zł (pozostałe),
 • w SP3: 1 931 446,65 zł (wynagrodzenia) i 470 354,41 zł (pozostałe),
 • w SP4: 5 865 820,54 zł (wynagrodzenia) i 734 988,83 zł (pozostałe).

Plan finansowy szkół na 2023 rok (stan na 30 września 2023 roku)

 • SP1 - 7 180 934,97 zł,
 • SP2 - 5 620 162,10 zł,
 • SP3 - 1 756 531,77 zł (z dniem 31 sierpnia 2023 roku szkoła została zlikwidowana),
 • SP4 - 6 604 305,05 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2022 roku (10 363,39 zł w przeliczeniu na jedno dziecko)

 • Przedszkole Niepubliczne nr 1 - 1 829 525,14 zł,
 • Akademia Malucha Niepubliczne Przedszkole Językowe - 1 433 610,45 zł,
 • Niepubliczne Przedszkole Biały Miś - 673 266,55 zł,
 • Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiechu” - 1 121 895,62 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano 109 630,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na:

 • rady szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
 • kursy kwalifikacyjne, szkolenia
 • studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja sensoryczna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, matematyka, organizacja i zarządzanie oświatą, WDŻ – Wychowanie do życia w rodzinie, chemia w szkole, doradztwo zawodowe, nauczanie plastyki i techniki, logopedia kliniczna, psychologia kliniczna.

(ŁCR)