Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu drobiu według gatunków oraz produkcji i rozdysponowaniu żywca drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej w danym okresie sprawozdawczym. Wymienione informacje pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych oraz osób prawnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących chów/hodowlę bydła mlecznego, drobiu lub owiec.

Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu drobiu według gatunków oraz produkcji i rozdysponowaniu żywca drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej w danym okresie sprawozdawczym. Wymienione informacje pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych oraz osób prawnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących chów/hodowlę bydła mlecznego, drobiu lub owiec.

Termin realizacji badania:

01 – 22.12.2023 r.

Metoda realizacji badania:
  • samospis internetowy
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
Zakres zbieranych informacji:
  • pogłowie drobiu,
  • ubój drobiu,
  • produkcja i rozdysponowanie mleka krowiego i owczego, wełny, jaj i pierza.
Dane osobowe zbierane w badaniach:
  1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Badanie stanowi podstawowe źródło informacji o pogłowiu drobiu oraz produkcji zwierzęcej, pozwala na obserwacje zmian zachodzących w rolnictwie, jest cennym źródłem informacji dla statystyki. Na podstawie zbiorczych wyników badań rolnicy mogą dowiedzieć się o tendencjach w produkcji zwierzęcej, co pozwoli na podejmowanie decyzji, mających wpływ na kierunek rozwoju gospodarstw rolnych.