Powiatowa Oświata

Powiat jest organem prowadzącym dla 10 oświatowych jednostek organizacyjnych oraz dotuje 2 placówki niepubliczne. Do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 1975 uczniów. W placówkach specjalnych kształceniem i opieką objęto 93 wychowanków.

Powiat jest organem prowadzącym dla 10 oświatowych jednostek organizacyjnych oraz dotuje 2 placówki niepubliczne. Do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 1975 uczniów. W placówkach specjalnych kształceniem i opieką objęto 93 wychowanków.

W Szkole Muzycznej rozwija swoje talenty 101 uczniów. Z oferty wypoczynkowej Domu Wczasów Dziecięcych skorzystało 1124 uczniów. Młodzieżowy Dom Kultury organizuje zajęcia pozalekcyjne dla 90 uczestników. We wszystkich jednostkach jest zatrudnionych 258 nauczycieli . W administracji i obsłudze pracuje 91 osób.

W roku szkolnym 2022/2023 wyzwaniem dla Powiatu Lubańskiego był wzrost liczby uczniów szkół ponadpodstawowych. Wzrost następuje od 2019 r. w wyniku reformy oświaty i taka sytuacja będzie aż do 2024 r. Wzrost liczby uczniów wiąże się z wyzwaniami organizacyjnymi, a także finansowymi.

Analizy wskazują na to, że wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych będą znacząco większe od subwencji oświatowej na nie przypadającej. W 2023 r. przewidywane wykonanie wydatków na zadania oświatowe szacowane jest w wysokości 38.998 mln zł.

Kwota ta obejmuje środki przeznaczone również na szkoły i placówki niepubliczne. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje na placówki niepubliczne do końca roku szacuje się w wysokości  2.788 mln zł. Przewidywane w 2023 r. wykonanie wydatków na jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański wyniesie 35.904.406 zł. Wysokość subwencji przeznaczona na ten cel to 31.440.155 zł.

Różnica pomiędzy przewidywanymi wydatkami, a przyznaną subwencją wynosi 7.557.869 zł. Oznacza to, że środki te powiat musi znaleźć w dochodach własnych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oświaty. Niedoszacowanie kosztów funkcjonowania oświaty powoduje, że corocznie powiat musi dokładać środki z dochodów własnych, roku 2023 będzie to 24.03% przyznanej subwencji.

W latach 2017-2023 powiat był zmuszony dołożyć kwotę 36.769.080 zł ponad przyznaną w tych latach subwencję oświatową, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej sfery życia publicznego. Subwencja oświatowa w założeniu powinna zapewniać środki finansowe na funkcjonowanie systemu oświaty w kraju niestety od wielu lat tak nie jest. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę do szkół zostały przyjęte dzieci i młodzież z Ukrainy. 

Na realizację tych zadań Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 605.292 zł (stan na 31.08.2023 r.). W roku szkolnym 2022/2023 zdawalność egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Lubański jest na poziomie podobnym do zdawalności w województwie dolnośląskim. 

Bardzo dobra współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym, szkołami, placówkami pozwala na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na doposażenie jednostek oświatowych w pomoce dydaktyczne, dokształcanie nauczycieli oraz praktyki i dodatkowe zajęcia dla uczniów. Szacowana kwota wydatków ze środków UE w 2023 r. to 5.040.680 zł.  

Wartość inwestycji, przedsięwzięć zrealizowanych, będących w stanie realizacji oraz przygotowywanych do realizacji w latach kolejnych, aż do roku 2026 wynosi 28 159 552 zł powiatowy budżet uzupełnia te działania kwotą 2 821 344 zł. Z programów rządowych i unijnych powiat pozyskał 25 338 208 zł. Szczegółowe dane na temat powiatowej oświaty można znaleźć w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023 pod linkiem: https://bip.powiatluban.pl/api/files/53214

Powiat lubański